Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2018

Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018

Nguồn tin: www.sbh.vn (HĐQT)


  • www.sbh.vn (HĐQT)