Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018


Nghị quyết thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Ban hành theo Nghị quyết số 469/NQ-SBH ngày 20/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ)


Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Sửa đổi bổ sung lần 7 và ban hành theo Nghị quyết số 469/NQ-SBH ngày 20/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ)


HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - LUẬT BHXH VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN


Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ


Danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018


Số lượt truy cập 178.725

Đang trực tuyến 35