Báo cáo của Ban Kiểm Soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo của Ban Kiểm Soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Nguồn tin: www.sbh.vn (BKS)


  • www.sbh.vn (BKS)