Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Cổ đông sáng lập:

 1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 2. Công ty Điện lực 2.
 3. Công ty Điện lực 3.

Cổ đông góp vốn:

 1. Công ty TNHHMTV Điện lực Đông Nai.
 2. Công ty Thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi – Đa Nhim.
 3. Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực.
 4. CBCNV, người lao động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất và kinh doanh điện năng. Đầu tư và quản lý các dự án nguồn điện.
 • Dịch vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các Công trình điện, nhà máy điện và trạm biến áp.
 • Dịch vụ tư vấn, quản lý dự án nhà máy điện và trạm biến áp.
 • Dịch vụ thí nghiệm điện, cơ, lý, hóa trong các công trình điện, nhà máy điện và trạm biến áp.
 • Kinh doanh du lịch và các dịch vụ kèm theo.

Bộ máy quản lý Công ty bao gồm:

 • Hội đồng Quản trị.
 • Ban Tổng Giám đốc.
 • Ban Kiểm soát.
 • Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Ba Hạ.
 • Tám (08) Phòng, ban chức năng bao gồm: Văn phòng, Phòng Kế hoạch – Vật tư, Phòng Tổ chức – Lao động, Phòng Kỹ thuật – Sản xuất, Phòng Kế toán – Tài chính, Phòng Dự án, Phân xưởng vận hành, Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật.
 • Tổng số CBCNV, người lao động trong Công ty là: 136 người.


 • 28/12/2017 03:40