Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Nguồn tin: www.sbh.vn (HĐQT)