Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Nguồn tin: www.sbh.vn (BKS)