Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

 

Nguồn tin: www.sbh.vn (HĐQT)


  • www.sbh.vn (HĐQT)