Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Sáng ngày 24/5/2024, tại tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt và vượt kế hoạch ở nhiều lĩnh vực nhờ sự nỗ lực và đoàn kết của tập thể Ban Lãnh đạo và Cán bộ - Người lao động. Tại Đại hội, tất cả các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đệ trình đều được cổ đông đồng thuận thông qua với tỷ lệ cao.

Quang cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có ông Trần Lạc – Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Phú Yên; ông Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư vốn EVN. Về phía Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) có ông Trần Lý – Thành viên Hội đồng quản trị, ông Trần Văn Dư – Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Văn Tùng – Trưởng Ban kiểm soát cùng đại diện các Ban chức năng. Về phía SBH, có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị, cùng với sự tham dự trực tiếp của 23 cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là  123.390.274 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,33%  so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội, gồm ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Vũ Hữu Phúc - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Thành viên HĐQT SBH.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của SBH đã báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 cùng các nội dung liên quan đến công tác quản trị, điều hành Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ông Vũ Hữu Phúc - Tổng Giám đốc SBH báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, tình hình thời tiết khá cực đoan, do đó trong 6 tháng đầu năm 2023, SBH thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình thủy văn không thuận lợi, diễn biến khí hậu thất thường, do ảnh hưởng hiện tượng Elnino nên khu vực miền Trung – Tây nguyên nắng nóng, khô hạn kéo dài trên diện rộng, lưu lượng nước về hồ rất thấp. Với sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Phát điện 2, các Ban, Ngành địa phương cùng với sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của tập thể Ban Lãnh đạo, CB-NLĐ Công ty đã hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật được giao trong năm 2023, với sản lượng điện phát cả năm là 799,08 triệu kWh, đạt 104,18% kế hoạch đã giao, nộp ngân sách Nhà nước 252 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị SBH cùng cổ đông thảo luận các nội dung trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã đồng thuận thông qua các nội dung như: Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Kết quả Sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT/BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Mức lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024,.... Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năn 2024 SBH cần phấu đấu năm 2024 là sản lượng điện sản xuất đạt 702 triệu kWh điện.

Cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội

Với sự đồng thuận và nhất trí cao, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thành công tốt đẹp. Với nền tảng về nhân lực, tài chính, kinh nghiệm, ... SBH sẽ đủ tiềm lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, góp phần thực hiện thành công kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021-2025, khẳng định vị thế của SBH trong lĩnh vực sản xuất điện năng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đưa Công ty ngày càng phát triển vững mạnh trong cơ chế thị trường phát điện cạnh tranh như hiện nay./.

                                          Hồng Thanh