Thông báo mời thầu Gói 5: Mua sắm Vật tư tổ máy H2, Đập tràn, Hệ thống phụ trợ phục vụ sửa chữa năm 2018

Gói 5: Mua sắm Vật tư tổ máy H2, Đập tràn, Hệ thống phụ trợ phục vụ sửa chữa năm 2018

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa năm 2018 (thuộc nguồn vốn sản xuất kinh doanh) - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ
Cơ quan phê duyệt:     Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Tên gói thầu: Gói 5: Mua sắm Vật tư tổ máy H2, Đập tràn, Hệ thống phụ trợ phục vụ sửa chữa năm 2018
Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh 
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh Hình thức hợp đồng: Chào hàng cạnh tranh rút gọn 
Giá gói thầu: 964,363,554VND  
Thời gian tổ chức: 3/2018

Tên gói thầu: Gói 5: Mua sắm Vật tư tổ máy H2, Đập tràn, Hệ thống phụ trợ phục vụ sửa chữa năm 2018
Nguồn vốn:

Sản xuất kinh doanh 

Địa điểm:

Tỉnh Phú Yên 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn
Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
Hình thức đầu thầu: Đấu thầu trực tiếp
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Giá gói thầu: 964.363.554 VND
Thời gian tổ chức: 3 - 2018

http://www.dauthau.evn.com.vn


  • www.sbh.evn.vn