Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối, đồng thời thực hiện kế hoạch sinh hoạt trong tháng 4/2021 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Ngày 28/4/2021, Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dành cho Cán bộ và Đảng viên trong Công ty.

Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị do các đồng chí Lãnh đạo và Trưởng các Ban của Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên (ĐUK) báo cáo với 4 chuyên đề. Hội nghị đã nghe đồng chí Hồ Thái Việt, Phó Bí thư ĐUK truyền đạt nội dung các chuyên đề “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đ/c Nguyễn Vũ Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra ĐUK, truyền đạt chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam, An ninh Quốc gia” và chuyên đề “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026” do đ/c Lê Bảo Huy, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK truyền đạt.

 

Đ/c Hồ Thái Việt, Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên báo cáo các chuyên đề tại Hội nghị

 

Sau Hội nghị quán triệt, học tập toàn bộ cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch nhận thức về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với nhiệm vụ công tác của mỗi cá nhân để vận dụng vào thực tiễn và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại Công ty.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động và sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Công ty một cách toàn diện và bền vững; góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Vào ngày 14/4/2021, tại tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thành phần tham dự họp, gồm có: 28 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là  123.547.338 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,45%  so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp.

Đại biểu khách mời về dự Đại hội có ông Huỳnh Ngọc Nại - đại diện Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Phú Yên; ông Vũ Mạnh Hùng – đại diện Ban Quản lý đầu tư vốn EVN; ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) cùng các Ban chức năng của EVNGENCO 2 (Tổng công ty Phát điện 2 là cổ đông có cổ phần chi phối tại Công ty).

Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội

Về phía Công ty có các thành viên Hội đồng quản trị; các thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị cùng các tổ chức Đoàn thể tham dự. Chủ trì Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Lý - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được tổ chức nhằm đánh giá, báo cáo tổng kết công tác Sản xuất kinh doanh năm 2020 và thông qua kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 cùng các nội dung quan trọng liên quan đến công tác quản trị, điều hành của Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Theo chương trình Đại hội, sau khi tuyên bố khai mạc, Đại hội được nghe Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh, Đầu tư xây dựng năm 2020, kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch công tác kiểm soát năm 2021; Báo cáo tổng mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ông Trần Lý – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ trình bày báo cáo tại Đại hội

Đại hội cũng nghe các Tờ trình của Hội đồng quản trị như: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2021; tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cùng tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại Đại hội, các cổ đông tham dự đã thảo luận, thống nhất thông qua các Báo cáo và các Tờ trình đã trình bày tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu biểu quyết. Với kết quả kiểm phiếu là 100% phiếu biểu quyết đồng ý cho các nội dung đã trình. Cụ thể, Đại hội đã nhất trí tán thành và thông qua các nội dung chính như:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020: Sản lượng điện sản xuất đạt 671,38 triệu kWh; Tổng doanh thu: 845.716 triệu đồng; Tổng chi phí: 440.184 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế: 405.532 triệu đồng; Tỷ lệ chi trả cổ tức là 64,8% vốn điều lệ.

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: Sản lượng điện sản xuất: 574,00 triệu kWh; Tổng doanh thu: 678.599,00 triệu đồng;Tổng chi phí: 442.176,00 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế: 236.423,00 triệu đồng và Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 20% vốn điều lệ.

Đại hội lần này đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Quyền – đại diện cổ đông Công ty CP Cơ Điện lạnh (REE). Đồng thời với việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, các cổ đông đã tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT đã được miễn nhiệm. Theo kết quả kiểm phiếu, ông Lê Tuấn Hải - Đại diện cổ đông REE trúng cử thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Trương Hoàng Vũ – TGĐ EVNGENCO 2 tặng hoa chúc mừng ông Lê Tuấn Hải trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Kết thúc Đại hội, ông Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 - Cổ đông lớn của Công ty đã phát biểu, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng của Ban quản lý điều hành Công ty và sự nỗ lực vượt qua những thách thức khó khăn để đạt được kết quả rất ấn tượng trong năm 2020. Đồng thời, Tổng Giám đốc chỉ đạo Công ty trong năm 2021 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất và triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số để trở thành Doanh nghiệp số trong thời gian tới; tăng cường kiểm tra công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, sửa chữa bảo dưỡng các hệ thống thiết bị Nhà máy, công trình; thực hiện tối ưu hóa chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống CB-NLĐ ngày càng tốt hơn và định hướng một số giải pháp trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐTV kiêm TGĐ EVNGENCO 2 phát biểu tại Đại hội

Các thành viên HĐQT chụp hình lưu niệm cùng Lãnh đạo Ban QLĐTV EVN và EVNGENCO 2

Đoàn Chủ tịch đã cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến phát biểu của Đại biểu cổ đông lớn và hứa sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng đã thông qua để Công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thành công tốt đẹp./.

 

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2021 (từ 20h30 - 21h30 ngày 27/3/2021), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 353.000 kWh, tương đương khoảng 658,1 triệu đồng.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 tại Việt Nam với thông điệp “Speak up for Nature” – “Lên tiếng vì thiên nhiên”, được đồng tổ chức bởi Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF), Bộ Tài Nguyên và Môi trường, và Bộ Công Thương.

Chiến dịch hướng tới mối liên kết giữa con người và thiên nhiên, mối quan hệ tương sinh giữa các giống loài, để từ đó có những hành động và đóng góp cụ thể, nhằm giải quyết những vấn đề môi trường lớn hiện nay, đặc biệt là tiêu thụ năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính.

Giờ Trái đất 2021 cũng kêu gọi hạn chế tiêu thụ các sản phẩm nhựa dùng một lần, nhằm giảm từng bước và tiến tới không còn rác thải nhựa trong môi trường tự nhiên.

EVN và các đơn vị thành viên đã sáng tạo, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hưởng ứng Giờ Trái đất 2021

Cùng với các quốc gia khác trên thế giới, Giờ Trái đất tại Việt Nam năm nay tập trung vào các hoạt động trực tuyến và mạng xã hội.

Hưởng ứng Giờ Trái đất 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên đã đổi mới công tác tuyên truyền, vận động theo hướng sáng tạo, thiết thực hơn, thông qua các thông tin, hình ảnh, video-clip,.. trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của các đơn vị.

Bên cạnh đó, các Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực các tỉnh, thành phố còn triển khai tuyên truyền các nội dung sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị trong cả tháng 3/2021. Đặc biệt, các đơn vị Điện lực đã vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất (từ 20h30 - 21h30 thứ Bảy, ngày 27/3/2021).

Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 sẽ không chỉ dừng lại ở Sự kiện Tắt đèn mang tính biểu tượng mà sẽ tiếp tục lan tỏa tới mọi tổ chức, mọi cá nhân để cùng hành động vì một Trái đất xanh phát triển bền vững thông qua các hoạt động thiết thực về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.  

Những năm qua, chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam do WWF phát động ý tưởng đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh thành phố cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong đó EVN là một trong những đơn vị điển hình luôn quan tâm và tích cực phối hợp để thực hiện tốt chương trình.

                                                                                                                                                                                                                    H. Hoa - EIC
                                  Link gốc: https://www.evn.com.vn/d6/news/1-gio-tat-den-huong-ung-Gio-Trai-dat-2021-Viet-Nam-tiet-kiem-353000-kWh-6-12-27683.aspx

Sản xuất điện là một trong các trọng tâm chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với mục tiêu số hóa, tự động hóa các hoạt động tại các nhà máy điện, và ứng dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động.

Mục tiêu tới hết năm 2022, Tập đoàn giao các tổng công ty phát điện hoàn thiện cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm Quản lý kỹ thuật (PMIS). Cũng tới năm 2022, có 80% thiết bị được số hóa, được cập nhật đầy đủ về số lượng và thông tin theo quy định vào hệ thống phần mềm PMIS. Đến hết năm 2025, mục tiêu này phải đạt 100% thiết bị. 

Trong thời gian qua, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị triển khai và sử dụng hệ thống phần mềm PMIS với các chức năng chính như: quản lý dữ liệu về lý lịch, tình trạng thiết bị, quá trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm định kỳ; giúp cho đơn vị quản lý tổng quan về hệ thống lưới, nhà máy điện.

EVN hướng đến số hóa, tự động hóa các hoạt động tại các nhà máy điện

Cùng đó, thực hiện chuyển đổi số trong công tác bảo dưỡng sửa chữa tại các nhà máy điện, EVN đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện chính sách sửa chữa RCM/CBM (Reliability Centered Maintenance/Condition Based Maintenance) dựa trên các ứng dụng CNTT để hỗ trợ công tác phân tích, đánh giá, hỗ trợ ra quyết định, xây dựng phầm mềm tích hợp trên PMIS để khai thác modul thiết bị.

Tập đoàn đặt mục tiêu, hết năm 2022, 100% nhà máy thủy điện ứng dụng CNTT trong sửa chữa theo phương pháp RCM. Tới hết năm 2025, sẽ tin học hóa sửa chữa theo phương pháp CBM/RCM tại các nhà máy điện còn lại.

Trên lộ trình chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất điện, EVN cũng đặt 1 số mục tiêu như: Xây dựng cho CBCNV trong lĩnh vực kỹ thuật 01 dashboard để khai thác dữ liệu thuận lợi nhất; nâng cấp hệ thống ứng dụng PMIS; triển khai các trung tâm giám sát bảo dưỡng online; triển khai quản lý nhiên liệu tối ưu tại tất cả các nhà máy nhiệt điện….

                                                                                                                                                                                                       Minh Hạnh - EVN

                                           Link gốc: https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-dat-ke-hoach-chuyen-doi-so-trong-san-xuat-dien-nhu-the-nao-6-14-27664.aspx

 

Ngày 17/3/2021 vừa qua, trong chuyến công tác tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2). Đoàn công tác còn có sự tham gia của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và đại diện đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Tổng công ty, các Trưởng Ban, Lãnh đạo các đơn vị

Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra và thiết thực thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ “về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng”. “Đây là một chương trình vô cùng có ý nghĩa như Bác Hồ của chúng ta đã từng chỉ rõ: “việc này ít tốn kém mà lợi ích nhiều, góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống nhân dân” và “chúng ta nhớ lại, dù giữa bộn bề thách thức của công cuộc kháng chiến đi đôi với kiến quốc nhưng chính Bác của chúng ta là người đầu tiên trực tiếp phát động Tết trồng cây ngày 28/11/1959”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói. Cũng tại buổi đến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trồng cây lưu niệm nhằm phát động phong trào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trồng cây lưu niệm tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc Hội đã gửi tặng phần quà đến đại diện người lao động của Tổng công ty nhằm động viên, khuyến khích người lao động của Tổng công ty Phát điện 2 nói riêng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung. Món quà chính là sự động viên tinh thần rất lớn cho CBCNV, người lao động của Tổng công ty vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc Hội gửi tặng phần quà đến đại diện người lao động của EVNGENCO 2

                                                                                                                                                        Theo: EVNGENCO 2

 

Tại văn bản số 1226/BCT-ĐTĐL ngày 9/3/2021 gửi Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết kiến nghị của Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam, Bộ Công Thương khẳng định việc cắt giảm các nhà máy năng lượng tái tạo (NLTT) là tình huống bắt buộc trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia thừa nguồn và lưới điện quá tải cục bộ nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống điện.

Bộ Công Thương cho rằng việc cắt giảm các nhà máy NLTT là tình huống bắt buộc nhằm đảm bảo an ninh hệ thống điện.

Trong ảnh: điện mặt trời kết hợp điện gió của Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam tại Ninh Thuận.

 

Theo Bộ Công Thương, trong thời gian qua, việc phát triển nguồn NLTT, đặc biệt là điện mặt trời ở nước ta đạt được nhiều kết quả tích cực, đã thu hút mạnh mẽ nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực này, góp phần khai thác hiệu quả nguồn NLTT có nhiều tiềm năng ở nước ta.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh với quy mô công suất lớn của các nguồn NLTT tập trung tại một số khu vực miền Trung, miền Nam đã gây ra hiện tượng quá tải cục bộ, quá tải lưới điện truyền tải liên kết miền và hệ thống điện dư thừa công suất phát so với nhu cầu phụ tải trong một số thời điểm, tình huống cụ thể. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhu cầu phụ tải điện tăng trưởng thấp, dẫn tới trong một số tình huống trong thời gian thấp điểm của hệ thống như các dịp lễ, tết, ngày cuối tuần hoặc thấp điểm trưa hàng ngày hệ thống điện dư thừa công suất phát so với phụ tải tiêu thụ.

Bộ Công Thương, đây là các tình huống nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn, an ninh hệ thống điện vì có thể khiến tần số hệ thống điện tăng cao (thậm chí gây sự cố lan tràn trên toàn bộ hệ thống điện quốc gia) nếu không có ngay các mệnh lệnh điều độ chuẩn xác, được thực hiện kịp thời và các giải pháp khẩn cấp khác.

Mặc dù Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia (A0) đã thực hiện giảm phát các nguồn năng lượng truyền thống đến giới hạn kỹ thuật với cấu hình tối thiểu nhưng hệ thống điện vẫn dư thừa công suất, do đó A0 bắt buộc phải cắt giảm tiếp các nguồn NLTT để đảm bảo giữ tần số hệ thống điện trong giới hạn kỹ thuật cho phép, tránh sụp đổ hệ thống điện, gây tổn thất nghiêm trọng tới toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh tế và đời sông nhân dân trên cả nước.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương đã có hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và A0. Trong đó yêu cầu EVN và A0 tính toán và công bố mức điều tiết giảm công suất huy động của các nhà máy điện, chỉ huy thực hiện, phù hợp với cơ cấu nguồn điện đang phát, công suất truyền tải giữa các vùng/miền, mức dự phòng quay và dự phòng khởi động nhanh cần thiết… tại thời điểm phải điều tiết giảm, tuân thủ theo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, thực hiện đồng đều giữa các loại hình, không phân biệt đó là các loại hình nguồn điện phải có giấy phép hoạt động điện lực hay được miễn trừ. Đồng thời, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 478/QĐ-BCT (ngày 09/02/2021) về việc dịch chuyển giờ phát cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ nhằm tối ưu huy động các nguồn NLTT trong hệ thống điện.

Bộ Công Thương cho rằng việc cắt giảm các nhà máy NLTT là tình huống bắt buộc trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia thừa nguồn và lưới điện quá tải cục bộ nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống điện, việc tiết giảm được EVN/A0 tính toán, thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng cho tất cả các nhà máy mà không phân biệt chủ đầu tư.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung quy hoạch nhiều công trình lưới điện truyền tải nhằm tăng cường, đảm bảo giải tỏa công suất các nguồn điện NLTT. Đồng thời Bộ Công Thương đã chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên giám sát EVN và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình lưới điện nhằm đảm bảo giải tỏa công suất của các nguồn NLTT, hạn chế tối đa việc cắt giảm các nguồn NLTT, góp phần khai thác hiệu quả nguồn NLTT, đảm bảo lợi ích và niềm tin của nhà đầu tư.

                                                                                                                                                                                                       Nguồn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IX, khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Uông Quang Huy giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Uông Quang Huy- Trưởng ban chính sách pháp luật Công đoàn EVN được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn EVN

 Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Duy Vũ - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐVN), ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy EVN, ông Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn ĐLVN, cùng các Ủy viên BCH Công đoàn ĐLVN.
 
Tại Hội nghị bà Trần Thị Hiền - Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn ĐLVN đã thông qua các văn bản của Tổng Liên đoàn LĐVN và Đảng ủy Tập đoàn ĐLVN về việc chấp thuận số lượng, nhân sự và cho phép BCH Công đoàn ĐLVN bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 
Hội nghị đã thảo luận dân chủ, bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả 30/30 đại biểu tham dự (đạt 100%) nhất trí tín nhiệm bầu ông Uông Quang Huy giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Uông Quang Huy, tân Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN đã gửi lời cảm ơn tới Tổng Liên đoàn LĐVN, Đảng ủy EVN và BCH Công đoàn ĐLVN đã tin tưởng, giới thiệu và bầu đồng chí giữ cương vị Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ông cho biết, với kinh nghiệm hơn 20 năm gắn bó, trải qua các vị trí công tác ở Cơ quan Công đoàn ĐLVN, ông sẽ nỗ lực quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                                                                                                                                Theo: Công đoàn EVN

Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài 2021” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động trên trên quốc nhân dịp kỉ niêm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2021). Theo đó, từ ngày 01/3 – 8/3/2021 toàn bộ nữ cán bộ, nhân viên của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã đồng loạt mặc trang phục áo dài đi làm nhằm góp phần lan tỏa vẻ đẹp áo dài và phụ nữ Việt Nam.

Nữ cán bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ hưởng ứng “Tuần lễ áo dài 2021”

Áo dài Việt Nam là trang phục truyền thống và là biểu tượng về nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc. Trong tà áo dài, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam như đẹp hơn, tự nhiên, miềm mại và thanh thoát hơn. 

Trong trang phục áo dài truyền thống nữ cán bộ Công ty được tôn thêm vẻ đẹp thướt tha, dịu dàng

Áo dài đã gắn liền với tâm hồn người Việt từ nghìn đời nay: Dù ở đâu, Paris, Luân Đôn hay ở những miền xa. Thoáng thấy áo dài bay trên trường phố. Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó…” (trích trong bài hát Một thoáng quê hương – tác giả Từ Huy – Thanh Tùng) và dù cho thời gian có trôi đi cùng với những thăng trầm của lịch sử, áo dài vẫn luôn là biểu tượng của vẻ đẹp, văn hóa và là niềm tự hào của hàng triệu người con đất Việt.

Chị em tạo dáng trong trang phục truyền thống của dân tộc

Chị Trần Thị Hà, Trưởng Ban nữ công của Công ty bày tỏ: “Hàng ngày, mặc áo dài đi làm tôi rất vui và tự hào. Áo dài tôn lên nét đẹp dịu dàng thướt tha, đằm thắm của người phụ nữ. Việc khuyến khích phụ nữ đi làm mặc áo dài vừa là cơ hội để tôn vinh vẻ đẹp kín đáo, dịu dàng, thanh lịch của người phụ nữ, vừa là dịp để mọi người quảng bá hình ảnh trang phục truyền thống của dân tộc".

Vẻ đẹp áo dài nơi công sở tại Công ty CPTĐ Sông Ba Hạ

Chị em nữ công Công ty duyên dáng thướt tha trong tà áo dài Việt

Đây là hoạt động ý nghĩa, nó không chỉ là việc hưởng ứng Tuần lễ áo dài mà còn là sự góp phần tôn vinh giá trị của áo dài Việt trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong các tầng lớp xã hội và hướng tới đề xuất công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

 

Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài 2021” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động trên trên quốc nhân dịp kỉ niêm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2021). Theo đó, từ ngày 01/3 – 8/3/2021 toàn bộ nữ cán bộ, nhân viên của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã đồng loạt mặc trang phục áo dài đi làm nhằm góp phần lan tỏa vẻ đẹp áo dài và phụ nữ Việt Nam.

Nữ cán bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ hưởng ứng “Tuần lễ áo dài 2021”

Áo dài Việt Nam là trang phục truyền thống và là biểu tượng về nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc. Trong tà áo dài, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam như đẹp hơn, tự nhiên, miềm mại và thanh thoát hơn. 

Trong trang phục áo dài truyền thống nữ cán bộ Công ty được tôn thêm vẻ đẹp thướt tha, dịu dàng

Áo dài đã gắn liền với tâm hồn người Việt từ nghìn đời nay: Dù ở đâu, Paris, Luân Đôn hay ở những miền xa. Thoáng thấy áo dài bay trên trường phố. Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó…” (trích trong bài hát Một thoáng quê hương – tác giả Từ Huy – Thanh Tùng) và dù cho thời gian có trôi đi cùng với những thăng trầm của lịch sử, áo dài vẫn luôn là biểu tượng của vẻ đẹp, văn hóa và là niềm tự hào của hàng triệu người con đất Việt.

Chị em tạo dáng trong trang phục truyền thống của dân tộc

Chị Trần Thị Hà, Trưởng Ban nữ công của Công ty bày tỏ: “Hàng ngày, mặc áo dài đi làm tôi rất vui và tự hào. Áo dài tôn lên nét đẹp dịu dàng thướt tha, đằm thắm của người phụ nữ. Việc khuyến khích phụ nữ đi làm mặc áo dài vừa là cơ hội để tôn vinh vẻ đẹp kín đáo, dịu dàng, thanh lịch của người phụ nữ, vừa là dịp để mọi người quảng bá hình ảnh trang phục truyền thống của dân tộc".

Vẻ đẹp áo dài nơi công sở tại Công ty CPTĐ Sông Ba Hạ

Chị em nữ công Công ty duyên dáng thướt tha trong tà áo dài Việt

Đây là hoạt động ý nghĩa, nó không chỉ là việc hưởng ứng Tuần lễ áo dài mà còn là sự góp phần tôn vinh giá trị của áo dài Việt trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong các tầng lớp xã hội và hướng tới đề xuất công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

 

 Chiều ngày 03/3/2021 tại TP Hải Dương, ông Phạm Trung Nghĩa - Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương thừa ủy quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trao số tiền ủng hộ của EVN cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương.

Ông Phạm Trung Nghĩa - Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (thứ 3, từ phải sang) thừa ủy quyền của Tập đoàn,
trao số tiền ủng hộ của EVN hỗ trợ tỉnh Hải Dương

Trong thời gian vừa qua, đại dịch COVID-19 với biến chủng mới nguy hiểm hơn đã bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Hải Dương đã tập trung huy động cao nhân lực, vật lực và toàn bộ hệ thống chính trị vào trạng thái khẩn cấp để cùng lúc giải quyết nhiều khó khăn trong công tác chống dịch, dập dịch, đồng thời cần có sự động viên, chia sẻ và hỗ trợ nguồn nhân lực, vật lực rất lớn. Với tinh thần “tương thân tương ái”, để góp phần chung tay cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định ủng hộ 01 tỷ đồng để ủng hộ tỉnh Hải Dương phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh việc đóng góp kinh phí ủng hộ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam mong muốn cấp ủy, chính quyền và và nhân dân Hải Dương sớm vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngành Điện tại Hải Dương đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép

Trong suốt thời gian từ ngày 27/01/2021 đến nay, dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát lan rộng trên nhiều địa bàn của tỉnh Hải Dương. Cùng tích cực chung tay với chính quyền và nhân dân trong tỉnh, các đơn vị của EVN trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Công ty Điện lực Hải Dương, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại,...) đã nỗ lực dồn mọi nguồn lực trong việc đảm bảo nhiệm vụ kép “Vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục”. Đặc biệt, đã đảm bảo cung cấp điện cho các khu vực cách ly, các khu vực điều trị người nhiễm bệnh, các bệnh viện dã chiến, khu vực điều hành, chỉ huy phòng chống dịch cũng như các nhu cầu an sinh xã hội và đời sống nhân dân toàn tỉnh.

Để đảm bảo chủ động phòng dịch, ngay từ cuối tháng 1/2021, các đơn vị của EVN tại Hải Dương đã triển khai thực hiện phương án cách ly các CBCNV làm nhiệm vụ trực vận hành. Đối với các đơn vị Điện lực nằm trong vùng tâm dịch, Công ty Điện lực Hải Dương đã sử dụng trang bị nguồn cấp từ máy phát dự phòng; thành lập “Đội hỗ trợ” ứng trực 24/24h hỗ trợ các đơn vị trong vùng phong tỏa để xử lý sự cố đảm bảo cấp điện cho các khách hàng. Công ty đã trang bị đầy đủ dụng cụ phòng chống dịch bệnh cho các đơn vị và quán triệt CBCNV khi thực hiện công tác sửa chữa lưới điện phải tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định. Toàn thể CBCNV Công ty nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của EVN cũng như các quy định của địa phương.

Trong tình hình dịch bệnh diễn ra hết sức phức tạp, để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp và đảm bảo yêu cầu giãn cách, Công ty Điện lực Hải Dương đã có nhiều hình thức tuyên truyền khuyến khích khách hàng mua điện đăng ký sử dụng các dịch vụ điện và thực hiện thanh toán tiền điện bằng các hình thức điện tử trực tuyến. Hiện nay, các đơn vị của EVN tại Hải Dương vẫn đang nỗ lực tập trung cao việc thực hiện các nhiệm vụ công tác để đảm bảo tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ kép: vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục.

                                                                                                                                                                                                                                   Theo: PV - EVN

                                                                                                  Theo Tuổi Trẻ Online

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 478/QĐ-BCT ngày 9/2/2021, về việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ từ khung thời gian 9h30 - 11h30 sang khung thời gian 6h00 - 8h00 trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 7.

Việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm của nhà máy thủy điện nhỏ thực hiện theo các nguyên tắc: căn cứ nhu cầu phụ tải của hệ thống điện tại từng khu vực, có xét đến các phụ tải đã tự dùng điện mặt trời áp mái để tính toán, xác định các nhà máy thủy điện nhỏ cần thiết phải dịch chuyển giờ phát điện cao điểm (không dịch chuyển giờ phát điện cao điểm đối với từng tổ máy). Việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ phải đảm bảo an ninh hệ thống điện quốc gia, đảm bảo vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, ổn định, tin cậy và hiệu quả; không làm phát sinh tăng chi phí khi mua điện từ các nhà máy thủy điện nhỏ so với trước thời điểm dịch chuyển giờ phát điện cao điểm.

Cũng theo văn bản này, EVN sẽ đánh giá kết quả thực tế thực hiện, tình hình vận hành hệ thống điện và chi phí phát sinh khi thực hiện dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 1/12/2021. Các nhà máy thủy điện nhỏ có trách nhiệm phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc thỏa thuận, thống nhất hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng mua bán điện việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm.

                                                                                                                                                                                                           Theo evn.com.vn

EVN là một doanh nghiệp với ngành nghề truyền thống là điện lực, một ngành nghề với hơn 100 năm phát triển; đang đứng trước sự chuyển đổi của nền kinh tế, của đất nước, có chuyển đổi số hay không.

1. Một hành trình tất yếu

 EVN là một doanh nghiệp với ngành nghề truyền thống là điện lực, một ngành nghề với hơn 100 năm phát triển; đang đứng trước sự chuyển đổi của nền kinh tế, của đất nước, có chuyển đổi số hay không. Có rất nhiều yếu tố tác động, thôi thúc EVN chuyển đổi số:

- Ngày 03/06/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” xác định năng lượng là một trong tám lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số.

Cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 đã mang lại nhiều thuận lợi cho khách hàng

- Đại dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm 2020 và có thể còn kéo dài, khi Việt Nam thực thi các chính sách giãn cách xã hội thì nhu cầu sử dụng các dịch vụ trên nền tảng số càng trở nên thiết yếu. Nhờ có hạ tầng công nghệ thông tin - viễn thông tốt, thông tin quản lý điều hành thông suốt, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của EVN không những không bị đình trệ mà còn duy trì sự phát triển tốt. Đây là yếu tố lợi thế, cần tiếp tục phát huy.

- Biến đổi khí hậu toàn cầu, các cảnh báo về suy thoái môi trường, sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên hóa thạch cùng với tiến bộ nhanh về công nghệ công nghiệp năng lượng đang dẫn đến sự chuyển dịch mạnh cơ cấu năng lượng những năm gần đây. Đặc biệt sự thâm nhập của năng lượng tái tạo ngày càng cao, cuối năm 2020 tổng công suất các nguồn điện mặt trời, điện gió đã gần 17.000MW, chiếm tỷ trọng hơn 25%, trong đó các nguồn điện phân tán như điện mặt trời mái nhà đấu nối vào hệ thống đã vượt mốc 100.000 công trình, đây là thách thức vô cùng lớn đối với sự vận hành an toàn, tin cậy của hệ thống điện quốc gia nếu không có những giải pháp mới về giám sát, điều khiển.

- Các đối tác của EVN (ngân hàng, nhà cung cấp, nhà thầu…) và các cơ quan quản lý đang chuyển đổi số mạnh mẽ, họ yêu cầu EVN kết nối và cung cấp dịch vụ cho hệ sinh thái số của họ (dịch vụ công, dịch vụ thanh toán, dịch vụ thuế…)

- Năng lực công nghệ số và nhu cầu về các tiện ích của khách hàng ngày càng cao, yêu cầu các sản phẩm dịch vụ EVN cung cấp phải đảm bảo chất lượng, tin cậy, minh bạch. Tỷ lệ dùng smartphone ở Việt Nam hiện nay đã khoảng 50% (*) và dự kiến Việt Nam sẽ phổ cập toàn dân sử dụng smartphone vào năm 2025.

- Sự trưởng thành các công nghệ số mới (AI, Bigdata, Cloud, Blockchain…) với việc thay đổi cách giải quyết nhiều bài toán phức tạp đã dẫn đến hình thành các mô hình sản xuất, kinh doanh mới.

- Ngành Điện các nước đang chuyển đổi số mạnh mẽ, đặc biệt là các nước phát triển, nếu không có sự thay đổi có tính bứt phá thì rất khó để EVN đuổi kịp và hòa nhập.

Qua những yếu tố trên, có thể nói chuyển đổi số vừa là nhu cầu vừa là một đòi hỏi tất yếu trong quá trình phát triển của EVN.

2. Ba giai đoạn chuyển đổi số của EVN

Có nhiều góc nhìn và cách tiếp cận khác nhau để phân chia giai đoạn chuyển đổi số. Với EVN, chúng ta có thể chia ra 3 giai đoạn chuyển đổi số:

Giai đoạn 1: Số hóa tối đa từng phòng ban chức năng, bắt đầu từ các hoạt động cốt lõi rồi lan sang tất cả các hoạt động khác. Về cơ bản EVN đã trải qua giai đoạn này với việc tạo ra rất nhiều hệ thống CNTT riêng biệt phục vụ các phòng ban chức năng khác nhau như: ERP, CMIS, EVNHES, HRMS, Digital Office, IMIS, PMIS, OMS,… Tại các đơn vị thành viên của EVN cũng đã sử dụng từ vài chục đến cả trăm hệ thống thông tin phục vụ các nhu cầu khác nhau của mình.

Hệ thống điện Quốc gia được trang bị các thiết bị hiện đại, giảm tối đa nhân lực trực vận hành

Giai đoạn 2: Tích hợp các hệ thống thông tin nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trải qua quá trình số hóa, các hệ thống thông tin ngày càng nhiều nhưng phân mảnh và rời rạc, dẫn tới nhu cầu tích hợp để chia sẻ thông tin giữa các bộ phận. Việc hình thành các trung tâm giám sát điều khiển, việc thu thập và tích hợp các dữ liệu để phục vụ các báo cáo quản trị là những ví dụ điển hình về giai đoạn này. Giai đoạn này mặc dù thông tin đã thông suốt giữa các phòng ban, hiệu quả hoạt động đã cải thiện nhưng chưa tạo được đột phá về mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh. Chuyển đổi số của EVN hiện có thể xem đang ở giai đoạn này.

Giai đoạn 3: Tận dụng sức mạnh của dữ liệu và các công nghệ số mới để số hóa và khai thác toàn diện các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí, tăng tốc độ xử lý công việc, nâng cao năng suất lao động, tăng độ tin cậy, an toàn trong sản xuất và vận hành hệ thống điện; cung cấp dịch vụ thuận tiện, minh bạch cho khách hàng trên nền tảng số; đồng thời vừa góp phần vừa tạo động lực cho sự phát triển kinh kế, xã hội của quốc gia. Ở giai đoạn này, EVN tận dụng lượng dữ liệu vô cùng lớn của mình, ứng dụng các công nghệ số mới (AI, Bigdata, Cloud, Blockchain…), kết quả có thể dẫn đến thay đổi các mô hình vận hành cũ, không còn phù hợp để hình thành các mô hình mới, ví dụ như mô hình dự báo năng lượng tái tạo phân tán, giải pháp bảo trì tiên đoán, thay đổi mô hình trung tâm chăm sóc khách hàng...

3. Các bước đi chiến lược

Để có thể vượt qua giai đoạn số 2, bước vào giai đoạn 3 trên hành trình chuyển đổi số, EVN đã và đang thực hiện các bước sau:

- Hội đồng Thành viên EVN chỉ đạo xây dựng chiến lược và phê duyệt kế hoạch tổng thể chuyển đổi số, giúp định hướng, dẫn dắt toàn bộ quá trình chuyển đổi số trong toàn EVN quốc gia.

- EVN yêu cầu sự tham gia trực tiếp của các Phó Tổng giám đốc EVN phụ trách các lĩnh vực, Trưởng các Ban chức năng, người đứng đầu các đơn vị thành viên và toàn thể CBCNV vào chương trình chuyển đổi số.

- Phát triển hạ tầng ICT theo hướng hiện đại, đổi mới kiến trúc công nghệ theo hướng linh hoạt (Agile+Devops).

- Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

- Xây dựng chính sách sẵn sàng chấp nhận thay đổi, chấp nhận cái mới; một khi công nghệ số được áp dụng sẽ đòi hỏi quy trình, cách làm việc, thậm chí cả cơ cấu tổ chức có thể phải thay đổi. Các chính sách này khi được lan tỏa sẽ làm thay đổi nhanh nhận thức của lãnh đạo các cấp về chuyển đổi số và thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn EVN.

- Phát triển và thu hút nguồn nhân lực công nghệ số chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực về phân tích và xử lý dữ liệu, kiến trúc nền tảng, nhân lực về AI, có như vậy mới giúp tiến nhanh và vững chắc trên hành trình chuyển đổi số.

- Tăng cường đào tạo nhận thức và nâng cao năng lực công nghệ số cho toàn thể CBCNV.

Năm 2021, chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” đã được HĐTV EVN lựa chọn, đây thực sự là năm kiến tạo để EVN bứt phá trong chuyển đổi số cho những năm tiếp theo.

Chuyển đổi số là một quá trình lâu dài, phát triển song hành cùng sự phát triển của EVN. Chúng ta quyết tâm CHUYỂN ĐỐI SỐ để xây dựng một EVN phát triển nhanh, phát triển mạnh, hoạt động hiệu quả và sẵn sàng thích ứng và hoà nhịp với sự phát triển nhanh của các nước tiên tiến trên thế giới. Chúng tôi thật sự tin là EVN chúng ta sẽ làm được!

————————

(*) theo báo cáo Thị trường quảng cáo số Việt Nam của Adsota.

                                                                                                                                                                                                   Tác giả: Trần Đình Nhân - Nguyễn Xuân Khải

 

Sáng ngày 09/02, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Cán bộ, Người lao động Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đ/c Cao Thị Hòa An, UV Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên thăm và chúc Tết Công ty

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Tặng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bày tỏ niềm vinh dự và lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh Phú Yên đối với Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết năm 2020, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CB-NLĐ Công ty đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để phát triển ngày càng lớn mạnh và là doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng, xã hội.

Đ/c Nguyễn Văn Tặng, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại buổi chúc Tết

Thay mặt Ban Lãnh đạo, đồng chí Trần Lý, Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc báo cáo với đồng chí Phó Bí thư cùng đoàn công tác một số kết quả nổi bật mà Công ty đã đạt được trong năm vừa qua. Cụ thể năm 2020, sản lượng điện sản xuất đạt 672 triệu kWh vượt 20% so với kế hoạch; doanh thu đạt trên 125% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt gần 170% so với kế hoạch năm đã được cấp trên giao; nộp ngân sách cho địa phương trên 182 tỷ đồng và là đơn vị 5 năm liền thuộc top đơn vị dẫn đầu trong nộp ngân sách ở tỉnh Phú Yên.

Đ/c Trần Lý, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Công ty

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, đ/c Cao Thị Hòa An biểu dương, đánh giá cao những cố gắng của Ban quản lý điều hành cùng tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình thời tiết vô cùng khắc nghiệt, dịch bệnh Covid-19 để đạt được những thành tích rất đáng trân trọng như trên. Đồng thời, đồng chí cũng ghi nhận sự đóng góp đáng kể của Công ty trong việc nộp ngân sách nhà nước và thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội một cách có ý nghĩa, thiết thực; thực hiện tốt công tác an ninh trật tư, an ninh quốc phòng được đảm bảo an toàn, ... Điều đó đã thể hiện trách nhiệm và sự đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đ/c Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Phú Yên phát biểu và chúc mừng năm mới tại buổi chúc Tết

Đồng chí Phó Bí thư mong muốn trong thời gian tới, Công ty tiếp tục duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua; nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo để đạt được được kết quả cao hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Phú Yên, góp phần xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo Tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể lãnh đạo, người lao động của Công ty một năm mới an lành, hạnh phúc và Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm ngày càng tăng cao, đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện sáng ngày 02/02/2021, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Quốc Vũ - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tổng công ty Phát điện 2. Về phía Công ty có các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng Ban kiểm soát và Trưởng, Phó các đơn vị tham dự.

Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Trần Lý - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. Tất cả các thành viên tham dự Hội nghị thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng các yêu cầu và khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: ngồi giãn cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn, ...

Ông Nguyễn Văn Tặng, Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Trần Lý –Tổng Giám đốc đã báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 của Công ty.

Ban Lãnh đạo Công ty xác định năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, then chốt đối với Công ty, bởi đây là năm quyết định việc hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016-2020. Chính vì vậy ngay từ đầu năm, Ban Lãnh đạo đã quán triệt chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hệ thống thiết bị để hạn chế sự cố chủ quan, nhằm nâng cao độ tin cậy, tính sẵn sàng của các tổ máy để đáp ứng tốt nhiệm vụ phát điện, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của Công ty.

Ông Trần Lý, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngoài ra, Công ty còn thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các tổ máy, hệ thống thiết bị của Nhà máy để luôn sẵn sàng vận hành và phối hợp với địa phương để thực hiện hiệu quả công tác cấp nước cho hạ du vào mùa khô và đáp ứng tốt phương thức huy động nguồn điện của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Bên cạnh đó, đơn vị đã phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết nhất trí, trách nhiệm cao, sự nỗ lực vượt bậc trong toàn thể CB-NLĐ để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Năm 2020, mặc dù những tháng đầu năm Công ty đã phải thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình thủy văn không thuận lợi, chịu ảnh hưởng diễn biến khí hậu thất thường, khu vực Nam Trung Bộ nắng nóng, khô hạn kéo dài trên diện rộng, lưu lượng nước về hồ thực tế trong 9 tháng đầu năm 2020 rất thấp, chỉ bằng 35-40% so với trung bình nhiều năm. Nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2, các Ban Ngành địa phương, cùng với sự nỗ lực, cố gắng quyết tâm cao độ của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ người lao động và sự linh hoạt trong chiến lược chào giá, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được giao. Cụ thể, sản lượng điện phát cả năm đạt 671,387 triệu kWh, vượt 20,5 % kế hoạch giao; tổng doanh thu đạt 125,5 % so với kế hoạch năm.

Đồng thời, các chỉ tiêu kỹ thuật Công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra như: hai tổ máy vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả; các tổ máy luôn sẵn sàng vận hành đáp ứng tốt phương thức huy động nguồn điện của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia; hệ số khả dụng là 93,6% (đạt 100,4 % kế hoạch); tín hiệu SCADA về các Trung tâm điều độ đạt 100%; thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các tổ máy, hệ thống thiết bị của Nhà máy, đặc biệt suất sự cố của Nhà máy luôn bằng 0 trong nhiều năm liền. Về các nội dung khác, Công ty cũng đã thực hiện hoàn thành tốt như: thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN; công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; công tác kiểm tra giám sát thiết bị và thực hiện tốt công tác AT-BHLĐ, PCCC, MT; công tác xây dựng các Quy chế quản lý bội bộ luôn đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, … Công ty luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế, phí cho ngân sách nhà nước, với tổng số tiền nộp ngân sách trong năm là 181,8 tỷ đồng.

Ngoài nhiệm vụ phát điện, Công ty còn thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN, đã nghiêm túc thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời phối hợp thực hiện tốt với chính quyền địa phương trong công tác cung cấp nước chống hạn trong mùa khô và công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn công trình, góp phần đáng kể trong việc cắt, giảm lũ cho vùng hạ du trong mùa mưa.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cũng đặc biệt quan tâm và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, với tổng giá trị thực hiện trong năm 2020 là 769 triệu đồng.

Hội nghị cũng được nghe tham luận của các đơn vị: Phòng Tài chính – Kế toán; Phòng Kỹ thuật và Phân xưởng Vận hành. Các bài tham luận đã đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính, dòng tiền; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công tác vận hành thiết bị nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, phòng ngừa sự cố, công tác vận hành và an toàn trong sản xuất phát điện, …

Bà Đoàn Thị Mỹ Đông, Kế toán trưởng báo cáo tham luận tại Hội nghị

Đại diện Tổng công ty Phát điện 2 phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Lê Quốc Vũ đã biểu dương, đánh giá cao những cố gắng của Ban quản lý điều hành Công ty và sự nỗ lực vượt qua những thách thức, khó khăn của tập thể CB-NLĐ để đạt được kết quả rất đáng tự hào trong năm 2020, góp phần vào sự phát triển chung của Tổng công ty. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ đạo trong thời gian tới, Công ty tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tối ưu hóa chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống CB-NLĐ. Trong năm 2021, Công ty tập trung nguồn lực để xây dựng kế hoạch và mục tiêu thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 đáp ứng đúng theo Chủ đề năm 2021 của EVN và EVNGENCO2 là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

Ông Lê Quốc Vũ, Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO 2 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tại điểm cầu truyền hình

Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, ông Trần Lý – Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo EVNGENCO 2. Đồng thời, Tổng Giám đốc đã kêu gọi toàn thể CB-NLĐ tiếp tục chung sức, đoàn kết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức và tham gia nhiệt tình phong trào thi đua để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, vì lợi ích và sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty góp phần vào sự phát triển vững mạnh của Tổng công ty Phát điện 2.

Trong dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2020 đã được Công ty trao tặng như: Bằng khen của EVN và Giấy khen của Tổng công ty Phát điện 2. Cũng tại Hội nghị này, Ban chấp hành Công đoàn đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và đã nhận được sự ủng hộ của toàn thể CB-NLĐ trong Công ty.

Qua một buổi làm việc với tinh thần tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.

 

Ngày 28/01/2021, đại diện Lãnh đạo và Công đoàn Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương xã Suối Trai tổ chức lễ Trao tặng nhà Tình thương cho gia đình bà A Lê Hờ Ting (Mí Nghiêm) tại thôn Xây dựng, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ông Trần Lý, Tổng Giám đốc Công ty CPTĐ Sông Ba Hạ trao tặng nhà Tình thương cho gia đình bà Mí Nghiêm

Được biết, gia đình bà A Lê Hờ Ting (Mí Nghiêm) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là hộ nghèo trên địa bàn xã Suối Trai. Cả gia đình sống trong căn nhà ván cũ, nhiều chỗ đã mục nát, nền nhà trũng thấp khi có mưa thường xuyên bị ngập nước nên rất nguy hiểm có thể sập bất cứ lúc nào, nhất là khi có to gió lớn, hơn nữa gia đình lại có người khuyết tật thường xuyên đau ốm. Kinh tế gia đình rất khó khăn,  đất sản xuất không có, chủ yếu là làm thuê cho các hộ khác nên nguồn thu nhập rất ít, bấp bênh không ổn định.

Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của gia đình bà Mí Nghiêm, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã phối hợp với chính quyền xã Suối Trai hỗ trợ chi phí xây dựng lại ngôi nhà mới khang trang hơn, nhằm tạo điều kiện cho gia đình bà có được cuộc sống ổn định.

Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty tặng quà chúc mừng gia đình Mí Nghiêm

Ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố, tường gạch, nền xi măng, mái tôn có tổng diện tích sử dụng 45m2, với tổng chi phí xây dựng là 50 triệu đồng do Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ hỗ trợ. Tại buổi lễ này, Lãnh đạo Công ty còn tặng thêm cho gia đình bà Mí Nghiêm phần quà trị giá 2 triệu đồng, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và các vật dụng như: các vật dụng, đồ dùng gia đình và các nhu yếu phẩm thiết yếu để mừng gia đình có căn nhà mới kiên cố, ấm áp.

Bà Mí Nghiêm mừng vui khi được Công ty trao tặng nhà và quà trong ngày về nhà mới

Hôm nay, khi được về ngôi nhà mới do Công ty hỗ trợ, bà Mí Nghiêm vui mừng và xúc động. Bà nói: trước đây cả gia đình sống trong căn nhà dột nát, xiêu quẹo mỗi khi có mưa to, gió lớn bà đều thấp thỏm lo sợ nhà sập thì tiền đâu mà sửa sang để con cháu che mưa che nắng. Nay được Công ty quan tâm giúp đỡ và xây dựng cho căn nhà mới khang trang, mát mẻ như thế này nên tôi vô cùng cảm động và cảm ơn Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Sô Đa – Bí thư Đảng ủy xã Suối Trai, gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để họ có  được cuộc sống tốt hơn. Đặc biệt trong thời gian qua, Công ty đã hỗ trợ, giúp đỡ cho địa phương có chi phí để thực hiện chương trình xây dựng, sửa chữa nhà dột nát cho các hộ nghèo, góp phần ổn định cuộc sống lâu dài cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nhà.

Ông Sô Đa – Bí thư đảng ủy xã Suối Trai thay mặt chính quyền và Công ty trao bảng tượng trưng cho gia đình bà Mí Nghiêm

Còn ông Ksor Y Đin - Chủ tịch MTTQVN xã Suối Trai, chia sẻ: Từ nay, thôn Xây dựng sẽ có thêm 1 hộ gia đình có nhà ở kiên cố, có nơi ăn, chốn ở đàng hoàng, giảm đi gánh nặng cho địa phương trong việc an cư lạc nghiệp cho bà con đồng bào tại đây.  

Phát biểu tại lễ trao tặng nhà, ông Trần Lý - Tổng Giám đốc Công ty, nói: Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty ý thức rõ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, xã hội. Do vậy, trong nhiều năm qua Công ty luôn quan tâm và đồng hành cùng địa phương để thực hiện các chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực như: trao tặng nhà tình thương, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học,  hỗ trợ bò giống để tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt là trong sự chung tay hỗ trợ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên địa bàn Công ty hoạt động, nhằm giúp cho họ có được cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, Công ty cũng mong muốn hành động này sẽ được lan tỏa mạnh trong cộng đồng xã hội để xã nhà có thêm được nhiều ngôi nhà mới như thế này.

Ngôi nhà mới là món quà nhân nghĩa mà Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ dành tặng cho gia đình Mí Nghiêm. Điều này đã thể hiện “tinh thần tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” và nghĩa tình, trách nhiệm của tập thể cán bộ Lãnh đạo, công nhân viên Công ty đối với xã hội, cộng đồng thông qua các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo trong cộng đồng dân cư.

Ngày 28/01/2021, đại diện Lãnh đạo và Công đoàn Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương xã Suối Trai tổ chức lễ Trao tặng nhà Tình thương cho gia đình bà A Lê Hờ Ting (Mí Nghiêm) tại thôn Xây dựng, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ông Trần Lý, Tổng Giám đốc Công ty CPTĐ Sông Ba Hạ trao tặng nhà Tình thương cho gia đình bà Mí Nghiêm

Được biết, gia đình bà A Lê Hờ Ting (Mí Nghiêm) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là hộ nghèo trên địa bàn xã Suối Trai. Cả gia đình sống trong căn nhà ván cũ, nhiều chỗ đã mục nát, nền nhà trũng thấp khi có mưa thường xuyên bị ngập nước nên rất nguy hiểm có thể sập bất cứ lúc nào, nhất là khi có to gió lớn, hơn nữa gia đình lại có người khuyết tật thường xuyên đau ốm. Kinh tế gia đình rất khó khăn,  đất sản xuất không có, chủ yếu là làm thuê cho các hộ khác nên nguồn thu nhập rất ít, bấp bênh không ổn định.

Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của gia đình bà Mí Nghiêm, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã phối hợp với chính quyền xã Suối Trai hỗ trợ chi phí xây dựng lại ngôi nhà mới khang trang hơn, nhằm tạo điều kiện cho gia đình bà có được cuộc sống ổn định.

Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty tặng quà chúc mừng gia đình Mí Nghiêm

Ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố, tường gạch, nền xi măng, mái tôn có tổng diện tích sử dụng 45m2, với tổng chi phí xây dựng là 50 triệu đồng do Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ hỗ trợ. Tại buổi lễ này, Lãnh đạo Công ty còn tặng thêm cho gia đình bà Mí Nghiêm phần quà trị giá 2 triệu đồng, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và các vật dụng như: các vật dụng, đồ dùng gia đình và các nhu yếu phẩm thiết yếu để mừng gia đình có căn nhà mới kiên cố, ấm áp.

Bà Mí Nghiêm mừng vui khi được Công ty trao tặng nhà và quà trong ngày về nhà mới

Hôm nay, khi được về ngôi nhà mới do Công ty hỗ trợ, bà Mí Nghiêm vui mừng và xúc động. Bà nói: trước đây cả gia đình sống trong căn nhà dột nát, xiêu quẹo mỗi khi có mưa to, gió lớn bà đều thấp thỏm lo sợ nhà sập thì tiền đâu mà sửa sang để con cháu che mưa che nắng. Nay được Công ty quan tâm giúp đỡ và xây dựng cho căn nhà mới khang trang, mát mẻ như thế này nên tôi vô cùng cảm động và cảm ơn Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Sô Đa – Bí thư Đảng ủy xã Suối Trai, gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để họ có  được cuộc sống tốt hơn. Đặc biệt trong thời gian qua, Công ty đã hỗ trợ, giúp đỡ cho địa phương có chi phí để thực hiện chương trình xây dựng, sửa chữa nhà dột nát cho các hộ nghèo, góp phần ổn định cuộc sống lâu dài cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nhà.

Ông Sô Đa – Bí thư đảng ủy xã Suối Trai thay mặt chính quyền và Công ty trao bảng tượng trưng cho gia đình bà Mí Nghiêm

Còn ông Ksor Y Đin - Chủ tịch MTTQVN xã Suối Trai, chia sẻ: Từ nay, thôn Xây dựng sẽ có thêm 1 hộ gia đình có nhà ở kiên cố, có nơi ăn, chốn ở đàng hoàng, giảm đi gánh nặng cho địa phương trong việc an cư lạc nghiệp cho bà con đồng bào tại đây.  

Phát biểu tại lễ trao tặng nhà, ông Trần Lý - Tổng Giám đốc Công ty, nói: Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty ý thức rõ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, xã hội. Do vậy, trong nhiều năm qua Công ty luôn quan tâm và đồng hành cùng địa phương để thực hiện các chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực như: trao tặng nhà tình thương, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học,  hỗ trợ bò giống để tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt là trong sự chung tay hỗ trợ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên địa bàn Công ty hoạt động, nhằm giúp cho họ có được cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, Công ty cũng mong muốn hành động này sẽ được lan tỏa mạnh trong cộng đồng xã hội để xã nhà có thêm được nhiều ngôi nhà mới như thế này.

Ngôi nhà mới là món quà nhân nghĩa mà Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ dành tặng cho gia đình Mí Nghiêm. Điều này đã thể hiện “tinh thần tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” và nghĩa tình, trách nhiệm của tập thể cán bộ Lãnh đạo, công nhân viên Công ty đối với xã hội, cộng đồng thông qua các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo trong cộng đồng dân cư.

Hội thảo “Giới thiệu cơ hội đầu tư vào EVNGENCO 2” đã được Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) tổ chức vào sáng 21/1, tại TP. Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo nhà đầu tư tại khu vực phía Nam.

Theo thông tin được lãnh đạo của EVNGENCO 2 cho biết, EVNGENCO 2 là công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu 100% vốn điều lệ, có 7 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 1 công ty con nắm giữ 100% vốn và 5 công ty con nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Lĩnh vực kinh doanh chính của EVNGENCO 2 bao gồm: sản xuất kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực; đầu tư và quản lý vốn các dự án nguồn điện. Tổng công suất lắp đặt của EVNGENCO 2 là 4.461 MW (đã bao gồm Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ công suất 40 MW đưa vào vận hành từ tháng 12/2020).

Tính đến cuối năm 2020, EVNGENCO 2 chiếm 6,4% công suất toàn hệ thống và 15,1% tổng công suất của EVN. Hiện nay, EVNGENCO 2 đã và đang triển khai nhiều dự án năng lượng sạch trên khắp cả nước với quy mô 59MW. Ngoài ra, một số dự án khác cũng đã có chủ trương thực hiện và đang trong giai đoạn lập dự án đầu tư. Hiện nay có 9 dự án tiềm năng của EVNGENCO 2 với công suất lên đến 2.680 MW cũng đang xin chủ trương đầu tư và xin bổ sung quy hoạch.

Hiện tại EVNGENCO 2 đang phấn đấu trở thành một đơn vị đi đầu trong lĩnh vực phát điện trên lãnh thổ Việt Nam. Do đó EVNGENCO 2 đang mở ra các cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư tiềm năng trong lĩnh vực phát điện trên lãnh thổ Việt Nam, đồng hành cùng EVNGENCO 2 để đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, tạo ra nhiều giá trị cho khách hàng và xã hội.

Ngày 26/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2229/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 - EVNGENCO 2 (công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Theo quyết định phê duyệt, EVNGENCO 2 được cổ phần hóa theo hình thức bán bớt một phần vốn nhà nước hiện có tại công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2; Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 51% vốn điều lệ tại EVNGENCO 2.

Theo đó, EVNGENCO 2 dự kiến bán ra 579.187.440 cổ phần, tương đương với 48,8088% vốn điều lệ. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 2.268.300 triệu cổ phần, tương ứng với 0,1912% vồn điều lệ. Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng sẽ được diễn ra tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo phương thức bán đấu giá công khai với giá khởi điểm là 24.520 đồng/cổ phần. Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được thực hiện sau khi IPO.

Dự kiến thời điểm bán đấu giá công khai ra công chúng (IPO) của EVNGENCO 2 sẽ diễn ra vào ngày 8/2/2021.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Vy - Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Hiệp hội năng lượng Việt Nam, Chuyên gia năng lượng Việt Nam - cho biết, ngành điện Việt Nam là một trong những ngành then chốt và hấp dẫn đầu tư của nền kinh tế nhờ nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng, và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.

Ông Vy cho rằng, việc tái cấu trúc ngành điện, cụ thể là thực hiện cổ phần hóa các tổng công ty phát phát điện sẽ mang lại nhiều lợi ı́ch chı́nh như thu hút nguồn lực, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia vào thị trường năng lượng. Đồng thời khuyến khích cạnh tranh giữa các đơn vị hoạt động năng lượng.

Tại thời điểm ngày 1/1/2019, giá trị thực tế của EVNGENCO 2 là 46.102 tỷ đồng, trong đó phần vốn Nhà nước là 26.605 tỷ đồng. Tính trong năm 2020, lợi nhuận hợp nhất EVNGENCO 2 đạt gần 3.162,6 tỷ đồng, chiếm 136,24% kế hoạch năm. Tổng sản lượng điện sản xuất trong 5 năm của toàn tổng công ty đạt 84,13 tỷ kWh, trong đó công ty mẹ 8,37 tỷ kWh, công ty con 75,76 tỷ kWh. Dòng cổ tức giữ mức ổn định khoảng 9%/năm.

                                                                                                                                                                Dương Duyên

                                                                                                     Link gốc: https://congthuong.vn/co-hoi-dau-tu-vao-co-phieu-dien-evngenco-2-151254.html?