Thông báo mời thầu Gói 3: Mua sắm, thi công lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh Máy cắt 272 trạm phân phối 220kV

Gói 3: Mua sắm, thi công lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh Máy cắt 272 trạm phân phối 220kV

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa năm 2018 (thuộc nguồn vốn sản xuất kinh doanh) - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ
Cơ quan phê duyệt:     Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
Tên gói thầu: Gói 3: Mua sắm, thi công lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh Máy cắt 272 trạm phân phối 220kV
Nguồn vốn:

Sản xuất kinh doanh 

Địa điểm:

Tỉnh Phú Yên 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
Hình thức đầu thầu: Đấu thầu trực tiếp
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Giá gói thầu: 3.399.165.000 VND
Thời gian tổ chức: 2 - 2018

http://www.dauthau.evn.com.vn


  • www.sbh.evn.vn