Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

I. Tên doanh nghiệp:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

- Tên tiếng Anh: Song Ba Ha Hydro Power Joint Stock Company.

- Tên viết tắt: SBH.

II. Giấy đăng ký kinh doanh:

- Công ty đã được Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu số 3603000101 ngày 28/12/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất số 4400415302 ngày 14/11/2011; thay đổi lần thứ hai ngày 17/10/2016; thay đổi lần thứ ba ngày 08/3/2018.

III. Ngành nghề kinh doanh:

 1. Sản xuất và kinh doanh điện năng.
 2. Đầu tư và quản lý các dự án nguồn điện.
 3. Dịch vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình điện, nhà máy điện và trạm biến áp.
 4. Dịch vụ tư vấn, quản lý dự án và giám sát thi công các dự án công trình điện,  nhà máy điện và trạm biến áp.
 5. Dịch vụ thí nghiệm điện, cơ, lý, hoá trong các công trình điện, nhà máy điện và trạm biến áp đến cấp điện áp 220kV.
 6. Kinh doanh vật tư, thiết bị trong lĩnh vực nhà máy điện và trạm biến áp đến cấp điện áp 220kV.
 7. Kinh doanh du lịch và dịch vụ kèm theo.

IV. Địa chỉ liên lạc:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 01, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
 • Điện thoại:           0257 3811 456
 • Fax:                      0257 3811 455
  • Website:               http://sbh.vn
  • Logo:

                                                         

V. Danh sách bộ máy quản lý:

1. Người đại diện phần vốn của EVNGENCO 2:

- Ông Nguyễn Văn Tặng, Phụ trách nhóm Người đại diện, nắm giữ 30.696.373 cổ phần, chiếm 40% số cổ phần của EVNGENCO 2 (24,71% vốn Điều lệ) tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

- Ông Nguyễn Anh Vũ, Người đại diện, nắm giữ 23.022.279 cổ phần, chiếm 30% số cổ phần của EVNGENCO 2 (18,53% vốn Điều lệ) tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

- Ông Trần Lý, Người đại diện, nắm giữ 23.022.279 cổ phần, chiếm 30% số cổ phần của EVNGENCO 2 (18,53% vốn Điều lệ) tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

2. Hội đồng quản trị:

 - Ông Nguyễn Văn Tặng - Người đại diện phần vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Anh Vũ - Người đại diện phần vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Trần Lý - Người đại diện phần vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Lê Tuấn Hải - Giám đốc kỹ thuật ngành điện của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) - Người đại diện của REE tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt – Nhân viên phân tích đầu tư của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

3. Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Trần Lý - Tổng Giám đốc.

- Ông Nguyễn Đức Phú - Phó Tổng Giám đốc.

- Ông Châu Đình Quốc - Phó Tổng Giám đốc.

(Phân công nhiệm vụ theo Quyết định số 1698/QĐ-SBH ngày 18/9/2020 của Tổng Giám đốc).

4. Ban kiểm soát:

- Ông Ngô Đức Thăng - Trưởng Ban kiểm soát, làm việc theo chế độ chuyên trách.

- Ông Tài Hoàng Nhật Quang, Chuyên viên Ban KTGS của EVNGENCO 2 - Thành viên Ban kiểm soát.

- Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương, Phó Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh - Thành viên Ban kiểm soát.

5. Kế toán trưởng: Bà Đoàn Thị Mỹ Đông.

VI. Vốn điều lệ và tỷ lệ cổ phần của Cổ đông (thời điểm lập báo cáo):

 1. Vốn điều lệ của Công ty: 1.242.250.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm bốn mươi hai tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng).
 2. Cơ cấu vốn điều lệ:

ĐVT: Triệu đồng

Stt

Tên Cổ đông

Vốn của các Cổ đông

Tỷ lệ vốn /

vốn điều lệ (%)

01

Tổng công ty Phát điện 2

767.409

61,78

02

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

320.000

25,76

03

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

89.600

7,21

04

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung

40.000

3,22

05

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

12.800

1,03

06

Các Cổ đông là thể nhân  

12.441

1,00

Tổng cộng

1.242.250

100,00

 


 • 01/09/2021 12:53