Thông báo mời thầu Gói 1: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác sửa chữa năm 2018

Gói 1: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác sửa chữa năm 2018

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa năm 2018 (thuộc nguồn vốn sản xuất kinh doanh) - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ
Cơ quan phê duyệt:     Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Tên gói thầu: Gói 1: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác sửa chữa năm 2018
Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh 
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh Hình thức hợp đồng: Trọn gói 
Giá gói thầu: 2,762,140,500 VND 
Thời gian tổ chức: 13/03/2018 9:00:00 AM

Tiêu đề Mua sắm thiết bị phục vụ công tác sửa chữa năm 2018
Tên gói thầu Gói 1: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác sửa chữa năm 2018
Nguồn vốn Sản xuất kinh doanh 
Địa chỉ Tỉnh Phú Yên 
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh
Phương thức đấu thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian bắt đầu 13/03/2018 09:00:00
Thời gian kết thúc 21/03/2018 09:00:00
Thời gian mở thầu 21/03/2018 09:30:00
Địa điểm Phòng Kế hoạch - Vật tư, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, 02C - Trần Hưng Đạo - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Số điện thoại 02573811456
Giá 1,000,000 VND 
Giá bảo đảm dự thầu 40,000,000 VND 
Thông tin bổ sung: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác sửa chữa năm 2018
Trạng thái sơ tuyển: Không qua sơ tuyển

http://www.dauthau.evn.com.vn

 


  • www.sbh.evn.vn