Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

 Ngày 10/4/2024, tại tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) đã tổ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị SBH, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông bất thường SBH năm 2024

Tham dự Đại hội có ông Trần Lý – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) và ông Nguyễn Văn Tùng – Trưởng Ban kiểm soát EVNGENCO2. Về phía SBH, có ông Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Vũ Hữu Phúc – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Trương Tiến Đạt – Thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát cùng Lãnh đạo các phòng chức năng. Đại hội còn có sự tham dự của 23 cổ đông sở hữu/đại diện ủy quyền tương ứng với 123.357.352 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,30% so với tổng số cổ phần được triệu tập tham dự họp.

 Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng như: Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT SBH; bầu bổ sung ông Ngô Minh Quân vào Hội đồng quản trị SBH; miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Nam – Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2028; bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa vào Ban kiểm soát SBH. Kết quả, ông Ngô Minh Quân trúng cử vào thành viên HĐQT SBH, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với tỷ lệ 63,0035% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa trúng cử vào thành viên BKS SBH, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và 100% cổ đông tán thành việc miễn nhiệm thành viên BKS SBH, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đối với ông Nguyễn Đức Nam.

 Ông Trần Lý – Thành viên HĐQT EVNGENCO2 chúc mừng ông Ngô Minh Quân trúng cử thành viên HĐQT SBH, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch HĐQT SBH chúc mừng ông Ngô Minh Quân và bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tín nhiệm bầu vào  HĐQT và BKS Công ty, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Rất mong trong thời gian tới, với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong ngành điện, các thành viên sẽ cùng HĐQT, Ban điều hành nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Ông Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch HĐQT SBH phát biểu tại Đại hội

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Minh Quân cảm ơn HĐQT, Ban Lãnh đạo và cổ đông đã tin tưởng và tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị SBH, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và hứa sẽ tiếp tục trau dồi, nâng cao kiến thức quản lý để cùng với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành các hoạt động của SBH, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, mang lại hiệu quả cao nhất, đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông.

Hồng Thanh

Một số hình ảnh tại Đại hội

 Các thành viên Hội đồng quản trị SBH chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo EVNGENCO2 và các cổ đông lớn

Thành viên BKS SBH, nhiệm kỳ 2023 – 2028 chụp ảnh cùng cổ đông lớn