Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ