Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ