Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ