Danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Nguồn tin: www.sbh.vn (BTC ĐHĐCĐ)

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
2. Quy định thông qua những nội dung biểu quyết theo đa số tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
3. Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
4. Quy định thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
5. Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
6. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2017; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2018
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, định hướng hoạt động năm 2018
8. Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của BKS và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018
9. Tờ trình thông qua BCTC 2017 đã được kiểm toán, và phương án PPLN 2017 và kê hoạch PPLN 2018
10. Báo cáo tổng mực thực hiện chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS 2017
11. Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao HDQT và BKS năm 2018
12. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
13. Tờ trình về việc dự kiến chi hỗ trợ công tác an sinh xã hội cho địa phương năm 2018
14. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
15. Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2013-2018 HĐQT-BKS. Thông qua số lượng, cơ cấu và DSUCV để bầu thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2018-2023
16. Dự thảo Điều lệ và Tổ chức hoạt động, Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty


  • www.sbh.vn (BTC ĐHĐCĐ)