Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2013-2018 của HĐQT-BKS thông qua số lượng, cơ cấu DSUCV để bầu thành viên HĐQT-BKS 2018-2023

Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2013-2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua số lượng, cơ cấu danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Nguồn tin: www.sbh.vn (HĐQT)

 


  • www.sbh.vn (HĐQT)