Thủy điện Thác Mơ: 117 lượt đào tạo quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2022

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ngoài các lợi ích thiết thực mang lại, chuyển đổi số tại các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với các nguy cơ mất an toàn thông tin. Để đảm bảo an toàn thông tin, vừa qua, tại tỉnh Bình Phước, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã tổ chức lớp đào tạo nhận thức về quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2022.

Thông tin ngày nay đã trở thành một tài sản quan trọng trong công tác chuyển đổi số. Ngoài các lợi ích thiết thực mang lại, chuyển đổi số tại các doanh nghiệp cũng phải đối mặt các rủi ro như: tấn công mạng, rò rỉ thông tin cán bộ công nhân viên, thông tin sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển.

Toàn cảnh lớp học quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022


Trước đây, TMP đã xây dựng, áp dụng và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013. Năm 2022, bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 được nâng cấp lên phiên bản 3. Theo đó, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 và các yêu cầu của Nghị định 13/2023/NĐCP của Chính phủ, trung tuần tháng 12 vừa qua, TMP đã tổ chức khóa đào tạo cho 117 lượt học viên về Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022.

Chương trình đào tạo gồm: Đào tạo nhận thức tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 với các yêu cầu của hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn mới; Đào tạo đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO/IEC 27001:2022 với các hướng dẫn nâng cao năng lực, kiến thức, và yêu cầu cập nhật theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý an toàn bảo mật thông tin; Nâng cấp, cập nhật hệ thống tài liệu văn bản, hệ thống quản lý an toàn thông tin của Công ty theo  ISO/IEC 27001:2022; cập nhật các yêu cầu hệ thống và các kỹ thuật kiểm soát an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Khóa đào tạo đã hướng dẫn người lao động về phương thức quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2022 và áp dụng các biện pháp bảo vệ tài sản thông tin của cá nhân. Việc áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2022 sẽ hỗ trợ TMP trong công tác quản lý an toàn thông tin, hoạch định các biện pháp bảo vệ tài sản thông tin quan trọng trong môi trường mà các mối đe dọa, nguy cơ tiềm ẩn ngày càng cao trong quá trình thực hiện chuyển đổi số./.


Liêm Hòa - TMP