Thông báo về việc kết quả bổ sung vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Thông báo về việc kết quả bổ sung vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ