Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2013

Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2013 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ