Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối, đồng thời thực hiện kế hoạch sinh hoạt trong tháng 4/2021 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Ngày 28/4/2021, Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dành cho Cán bộ và Đảng viên trong Công ty.

Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị do các đồng chí Lãnh đạo và Trưởng các Ban của Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên (ĐUK) báo cáo với 4 chuyên đề. Hội nghị đã nghe đồng chí Hồ Thái Việt, Phó Bí thư ĐUK truyền đạt nội dung các chuyên đề “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đ/c Nguyễn Vũ Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra ĐUK, truyền đạt chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam, An ninh Quốc gia” và chuyên đề “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026” do đ/c Lê Bảo Huy, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK truyền đạt.

 

Đ/c Hồ Thái Việt, Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên báo cáo các chuyên đề tại Hội nghị

 

Sau Hội nghị quán triệt, học tập toàn bộ cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch nhận thức về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với nhiệm vụ công tác của mỗi cá nhân để vận dụng vào thực tiễn và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại Công ty.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động và sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Công ty một cách toàn diện và bền vững; góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.


  • Hồng Thanh