Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Vào ngày 14/4/2021, tại tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thành phần tham dự họp, gồm có: 28 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là  123.547.338 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,45%  so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp.

Đại biểu khách mời về dự Đại hội có ông Huỳnh Ngọc Nại - đại diện Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Phú Yên; ông Vũ Mạnh Hùng – đại diện Ban Quản lý đầu tư vốn EVN; ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) cùng các Ban chức năng của EVNGENCO 2 (Tổng công ty Phát điện 2 là cổ đông có cổ phần chi phối tại Công ty).

Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội

Về phía Công ty có các thành viên Hội đồng quản trị; các thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị cùng các tổ chức Đoàn thể tham dự. Chủ trì Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Lý - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được tổ chức nhằm đánh giá, báo cáo tổng kết công tác Sản xuất kinh doanh năm 2020 và thông qua kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 cùng các nội dung quan trọng liên quan đến công tác quản trị, điều hành của Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Theo chương trình Đại hội, sau khi tuyên bố khai mạc, Đại hội được nghe Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh, Đầu tư xây dựng năm 2020, kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch công tác kiểm soát năm 2021; Báo cáo tổng mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ông Trần Lý – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ trình bày báo cáo tại Đại hội

Đại hội cũng nghe các Tờ trình của Hội đồng quản trị như: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2021; tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cùng tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại Đại hội, các cổ đông tham dự đã thảo luận, thống nhất thông qua các Báo cáo và các Tờ trình đã trình bày tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu biểu quyết. Với kết quả kiểm phiếu là 100% phiếu biểu quyết đồng ý cho các nội dung đã trình. Cụ thể, Đại hội đã nhất trí tán thành và thông qua các nội dung chính như:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020: Sản lượng điện sản xuất đạt 671,38 triệu kWh; Tổng doanh thu: 845.716 triệu đồng; Tổng chi phí: 440.184 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế: 405.532 triệu đồng; Tỷ lệ chi trả cổ tức là 64,8% vốn điều lệ.

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: Sản lượng điện sản xuất: 574,00 triệu kWh; Tổng doanh thu: 678.599,00 triệu đồng;Tổng chi phí: 442.176,00 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế: 236.423,00 triệu đồng và Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 20% vốn điều lệ.

Đại hội lần này đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Quyền – đại diện cổ đông Công ty CP Cơ Điện lạnh (REE). Đồng thời với việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, các cổ đông đã tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT đã được miễn nhiệm. Theo kết quả kiểm phiếu, ông Lê Tuấn Hải - Đại diện cổ đông REE trúng cử thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Trương Hoàng Vũ – TGĐ EVNGENCO 2 tặng hoa chúc mừng ông Lê Tuấn Hải trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Kết thúc Đại hội, ông Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 - Cổ đông lớn của Công ty đã phát biểu, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng của Ban quản lý điều hành Công ty và sự nỗ lực vượt qua những thách thức khó khăn để đạt được kết quả rất ấn tượng trong năm 2020. Đồng thời, Tổng Giám đốc chỉ đạo Công ty trong năm 2021 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất và triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số để trở thành Doanh nghiệp số trong thời gian tới; tăng cường kiểm tra công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, sửa chữa bảo dưỡng các hệ thống thiết bị Nhà máy, công trình; thực hiện tối ưu hóa chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống CB-NLĐ ngày càng tốt hơn và định hướng một số giải pháp trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐTV kiêm TGĐ EVNGENCO 2 phát biểu tại Đại hội

Các thành viên HĐQT chụp hình lưu niệm cùng Lãnh đạo Ban QLĐTV EVN và EVNGENCO 2

Đoàn Chủ tịch đã cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến phát biểu của Đại biểu cổ đông lớn và hứa sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng đã thông qua để Công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thành công tốt đẹp./.

 


  • Hồng Thanh