Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính 2017 đã được kiểm toán, Phương án PPLN 2017, Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018

Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính 2017 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Nguồn tin: www.sbh.vn (HĐQT)

Tải tài liệu đính kèm Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán


  • www.sbh.vn (HĐQT)