Công bố thông tin tới Uỷ Ban Chứng khoán Nhà Nước

Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ Công bố thông tin với Uỷ Ban Chứng khoán Nhà Nước về việc lập danh sách Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Nguồn tin: www.sbh.vn

Tải tài liệu


  • www.sbh.vn