Thông báo mời thầu Gói 6: Cung cấp dầu tuabin phục vụ công tác sửa chữa năm 2018

Gói 6: Cung cấp dầu tuabin phục vụ công tác sửa chữa năm 2018

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa năm 2018 (thuộc nguồn vốn sản xuất kinh doanh) - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ
Cơ quan phê duyệt:     Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Tên gói thầu: Gói 6: Cung cấp dầu tuabin phục vụ công tác sửa chữa năm 2018
Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh 
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh Hình thức hợp đồng: Trọn gói 
Giá gói thầu: 996,000,000VND 
Thời gian tổ chức: 02/2018

Tên gói thầu: Gói 6: Cung cấp dầu tuabin phục vụ công tác sửa chữa năm 2018
Nguồn vốn:

Sản xuất kinh doanh 

Địa điểm:

Tỉnh Phú Yên 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
Hình thức đầu thầu: Đấu thầu trực tiếp
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Giá gói thầu: 996.000.000 VND
Thời gian tổ chức: 2 - 2018

http://www.dauthau.evn.com.vn

 


  • www.sbh.evn.vn