Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Ban hành theo Nghị quyết số 469/NQ-SBH ngày 20/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ)

Nguồn tin: sbh.vn (HĐQT)

Tải Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


  • sbh.vn (HĐQT)