ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

            Sáng ngày 20/4/2018, tại thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhằm đánh giá, tổng kết công tác Sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng năm 2017; triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 và các nội dung liên quan đến công tác quản trị, điều hành của Công ty.

           Theo chương trình Đại hội, sau khi tuyên bố khai mạc, Đại hội nghe Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh, Đầu tư xây dựng năm 2017, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.

           Đại hội cũng nghe các Tờ trình của Hội đồng quản trị như: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2018; Chi phí hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại địa phương trong năm 2018; Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cùng Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

          Tại Đại hội, các cổ đông đã thống nhất thông qua chương trình Đại hội, các Báo cáo và các Tờ trình đã trình bày tại Đại hội. Cụ thể, Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung chính như sau:

            * Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:  

                 - Sản lượng điện sản xuất:              943,98 triệu kWh

                 - Tổng doanh thu:                  1.161.474,45 triệu đồng

                 - Tổng chi phí:                          451.974,27 triệu đồng

                 - Lợi nhuận trước thuế:            709.500,18 triệu đồng

                 - Tỷ lệ chi trả cổ tức:                          20% vốn điều lệ

          * Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

                 - Sản lượng điện sản xuất:              603,00 triệu kWh

                 - Tổng doanh thu:                     721.300,54 triệu đồng

                 - Tổng chi phí:                          486.637,23 triệu đồng

                 - Lợi nhuận trước thuế:            234.663,31 triệu đồng

                 - Dự kiến tỷ lệ cổ tức:                        20% vốn điều lệ

           Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tiến hành bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, là nhiệm kỳ thứ ba của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, kể từ khi thành lập Công ty năm 2008.

           * Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm:

                 - Ông Nguyễn Văn Tặng

                 - Ông Trần Lý

                 - Ông Nguyễn Đức Phú

                 - Ông Nguyễn Quang Quyền

                 - Ông Nguyễn Trọng Hiền

            Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ ba, đã họp phiên đầu tiên để bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Qua cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Tặng, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách.

            * Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018, gồm:

                - Ông Ngô Đức Thăng

                - Ông Đinh Văn Tiến

                - Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương

             Ban kiểm soát nhiệm kỳ thứ ba, đã họp phiên đầu tiên để bầu chức vụ Trưởng Ban kiểm soát. Qua cuộc họp, các thành viên Ban kiểm soát đã nhất trí bầu ông Ngô Đức Thăng, đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

           Kết thúc Đại hội, ông Trương Thiết Hùng – Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 2 - Cổ đông lớn của Công ty đã phát biểu, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng của Ban quản lý điều hành Công ty và sự nỗ lực vượt qua những thách thức khó khăn để đạt được kết quả rất đáng ghi nhận trong năm 2017. Ông đã chỉ đạo Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tối ưu hóa chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống CB-NLĐ, tăng cường kiểm tra công tác vận hành, sửa chữa các thiết bị công trình xây dựng trước và trong mùa lũ, ... và định hướng một số giải pháp trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

             Đoàn Chủ tịch đã cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến phát biểu của Đại biểu.

            Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thành công tốt đẹp. Các cổ đông tin tưởng vào sự hoạt động ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Tăng Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu tại đại hội

Ông Trần Lý Tổng Giám đốc phát biểu tại đại hội

Ông Ngô Đức Thăng Trưởng Ban kiểm soát phát biểu tại đại hội

HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt Đại hội

Tặng hoa cho thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ trước

Ông Trương Thiết Hùng – Chủ tịch Genco2 phát biểu tại Đại hội

Hồng Thanh – Chuyên viên Văn phòng - Ảnh Hoài Yên


  • www.sbh.evn.vn