Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ Sửa đổi bổ sung lần 7

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Sửa đổi bổ sung lần 7 và ban hành theo Nghị quyết số 469/NQ-SBH ngày 20/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ)

Nguồn tin: sbh.vn (HĐQT)

Tải Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


  • sbh.vn (HĐQT)