Danh bạ Điện thoại Tổng Công ty Phát điện 2

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
Họ tên Chức danh Nội bộ Di động Cố định Fax/Email
BAN LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY 
  Phan Đức Hơn Chủ tịch 71101 0963.870.673 0292.2461.501 honpd@evngenco2.vn
  Trương Hoàng Vũ Tổng giám đốc 71102 0963.974.668, 0913.974.668 0292.2461.505 vuth@evngenco2.vn
  Trần Văn Dư Phó tổng giám đốc 71105 0963.870.630 0292.2461.504 dutv@evngenco2.vn
  Nguyễn Duy Lăng Phó tổng giám đốc 71104 0963.136.146 0292.6516.695 langnd@evngenco2.vn
  Trương Thiết Hùng Phó tổng giám đốc 71103 0963.450.209, 0913.450.209 0511.2.488.866; 0292.6528.379  hungtt@evngenco2.vn
KIỂM SOÁT VIÊN EVN TẠI GENCO2 
  Nguyễn Đình Hải Kiểm soát viên 71107 0963.973.454 0292.6.516.742 haind@evngenco2.vn
  Nguyễn Hoàng Đông Kiểm soát viên   0963.118.889   dongnh@evn.com.vn
  Nguyễn Quốc Chính Kiểm soát viên   0966.430.667   chinhnq@evn.com.vn
CÔNG ĐOÀN 
  Nguyễn Duy Lăng Chủ tịch 71104 0963.136.146 0292.6516.695 langnd@evngenco2.vn
  Nguyễn Văn Ngộ Phó chủ tịch 71157 0907.851.609 0292.6526.586 ngonv@evngenco2.vn
  Mai Thị Hồng Hạnh Kế toán Tài chính Công đoàn 71158 0919.280.800   hanhmth@evngenco2.vn
  Nguyễn Bích Huyền Chuyên viên 71158 0918.431.098    
VĂN PHÒNG 
  Võ Trà Dũng Chánh văn phòng 71130 0903.000.009 0292.2461.507 dungvt@evngenco2.vn
  Phạm Trần
 Phương Duyên
Phó chánh văn phòng 71131 0913.824.696   duyenptp@evngenco2.vn
  Hồ Tú Quân Phó chánh văn phòng 52119 0975.914.444   quanht@evngenco2.vn
  Nguyễn Anh Duy Chuyên viên 71132 0907.278.179   duyna@evngenco2.vn
  Nguyễn Thị Thảo Vy Chuyên viên 71135 0907.415.155   vyntt@evngenco2.vn
  Nguyễn Đăng Khoa Chuyên viên 71135 0982.477.870   khoand@evngenco2.vn
  Phạm Thị Thơm Cán bộ y tế 71136 0939.950.198    
  Vũ Ngọc Hoàng Mi Chuyên viên 71132 0907.651.500   mivnh@evngenco2.vn
  Nguyễn Ngọc Bảo Yến Chuyên viên 71132 0908.666.266   yennnb@evngenco2.vn
  Thái Nguyễn Mai Chuyên viên   0905.278.173   maitn@evngenco2.vn
  Căn tin (nhà ăn)    71544      
  Nguyễn Văn Chúng Lái xe   0919.008.448    
  Phan Đức Thuận Hưng Lái xe   0906.977.552    
  Nguyễn Phương Thuận Lái xe   0907.464.494    
  Trần Cẩm Hồng Văn thư 71134 0939.632.666   hongtc@evngenco2.vn
  Trịnh Thị Vân Anh Văn thư 71134 0939.423.243   anhttv@evngenco2.vn
BAN KẾ HOẠCH 
  Lưu Ngọc Mai Phi Trưởng ban 71170 0963.878.959 0292.6516.740 philnm@evngenco2.vn
  Phan Đức Minh Trí Phó ban 71171 0907.829.041   tripdm@vengenco2.vn
  Lê Thị Hòa Chuyên viên 71172 0936.122.020   hoalt@evngenco2.vn
  Nguyễn Thành Sơn Chuyên viên 71175 0934.199.055   sonnt@evngenco2.vn
  Đoàn Sử Ngọc Trân Chuyên viên 71173 0936.663.177   trandsn@evngenco2.vn
  Lê Thành Đạt Chuyên viên 71172 0939.235.709   datlt@evngenco2.vn
  Phạm Lê Anh Duy Chuyên viên 71174 0985.877.497   duypla@evngenco2.vn
  Lê Thu Trang Chuyên viên 71175 0917.379.857   tranglt@evngenco2.vn
BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH 
  Bùi Văn Thắng Trưởng ban 71155 0909.445.586 0292.6516.764 thangbv@evngenco2.vn
  Lê Nguyễn Khánh Linh Chuyên viên 71156 0939.884.522   linhlnk@evngenco2.vn
BAN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN 
  Hồ Quang Vĩnh Trưởng ban 71150 0963.575.999 0292.2213.006 vinhhq@evngenco2.vn
  Trần Văn Lựu Chuyên viên 71151 0918.368.344   luutv@evngenco2.vn
  Trần Quang Thoại Chuyên viên 71153 0919.348.647   thoaitq@evngenco2.vn
  Phan Văn Sơn Chuyên viên 71154 0976.900.129   sonpv@evngenco2.vn
  Lưu Ngọc Mai Anh Chuyên viên 71152 0989.614.968   anhlnm@evngenco2.vn
  Phan Thị Bích Trâm Chuyên viên 71152 0907.447.774   tramptb@evngenco2.vn
BAN KỸ THUẬT SẢN XUẤT 
  Ngô Việt Hưng  Trưởng ban 71111 0966.44.6666 0292.2461.505 hungnv@evngenco2.vn
  Trần Lê Minh Phó ban 71112 0965.013.915   minhtl@evngenco2.vn
  Trần Phan Vĩnh Huy Phó ban 71113 0966.772.773   huytpv@evngenco2.vn
  Trương Văn Dũng Chuyên viên 71114 0917.237.388   dungtv@evngenco2.vn
  Nguyễn Văn Đạo Chuyên viên 71117 0915.15.66.25   daonv@evngenco2.vn
  Lê Đình Nam Chuyên viên 71118 0962.539.111   namld@evngenco2.vn
  Trần Minh Tâm Chuyên viên 71117 0907.69.59.11   tamtm@evngenco2.vn.vn
  Nguyễn Hoàng Ngân Chuyên viên 71119 0908.315.883   ngannh@evngenco2.vn
  Lê Trọng Hiếu Chuyên viên 71119 0907.425.750   hieult@evngenco2.vn
  Trần Anh Duy Chuyên viên 71115 0983.883.319   duyta@evngenco2.vn
  Võ Trần Tấn Quốc Chuyên viên 71118 0907.289.089   quocvtt@evngenco2.vn
  Trần Vương Quốc Chuyên viên 71116 0919.343.529   quoctv@evngenco2.vn
  Trần Văn Hoàng Chuyên viên 71117 0906.47.87.67   hoangtv@evngenco2.vn
  Phạm Văn Hoàn Chuyên viên 71117 0898.013.706   hoanpv@evngenco2.vn
  Lê Ngọc Hữu Thông Chuyên viên 71119 0907.913.290   thonglnh@evngenco2.vn
  Nguyễn Đức Nam Chuyên viên 71121 0948.756.999   namnd@evngenco2.vn
  Hoàng Thị Nhiễu Cán sự 71116 01684.873.573   nhieuht@evngenco2.vn
BAN QUẢN LÝ ĐẤU THẦU 
  Ngô Thanh Lâm Trưởng ban 71125 0963.500.500 0292.6517.195 lamnt@evngenco2.vn
  Huỳnh Thanh Quí Chuyên viên 71127 0917.773.489   quiht@evngenco2.vn
  Trần Thị Cẩm Tú Chuyên viên 71128 0939.933.305; 0908.171.238   tuttc@evngenco2.vn
BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
  Nguyễn Anh Vũ Trưởng ban 71180 0963.367.857 0292.6517.193 vuna@evngenco2.vn
  Ngô Việt Hoàng Phó ban 71168 0966.536.666   hoangnv@evngenco2.vn
  Vũ Hùng  Phó ban 71181 0972.290.591 05113.656.968 hungv@evngenco2.vn;
  Nguyễn Thanh Hùng Chuyên viên 71182 0963.292.930   hungnt@evngenco2.vn
  Nguyễn Toàn Thắng Chuyên viên 71183 0963.292.029   thangnt@evngenco2.vn
  Lê Bá Nhẫn Chuyên viên 71184 0932.921.967   nhanlb@evngenco2.vn
  Nguyễn Phước Hải Chuyên viên 71185 0989.050.776   hainp@evngenco2.vn
  Huỳnh Thông Chuyên viên 71186 0974.869.733   thongh@evngenco2.vn
  Đoàn Trung Thông Chuyên viên 71186 0961.215.586   thongdt@evngenco2.vn
  Lê Huy Khôi Chuyên viên 71182 0905.093.999   khoilh@evngenco2.vn
  Hồ Hồng Nguyên Chuyên viên 71185 0906.416.373   nguyenhh@evngenco2.vn
BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 
  Mai Quốc Long Kế toán trưởng 71106 0913.008.718 0292.6516.694 longmq@evngenco2.vn
  Hồ Trung Thành Phó ban 71140 0963.241.007 0292.2461.508 thanhht@evngenco2.vn
  Trần Hữu Thạch Phó ban 71143 0905.137.777   thachth@evngenco2.vn
  Nguyễn Thị Huỳnh Hoa Chuyên viên 71142 0971.126.788   hoanth@evngenco2.vn
  Đoàn Kim Oanh Chuyên viên 71141 0945.817.670   oanhdk@evngenco2.vn
  Nguyễn Thị Minh Chuyên viên 71146 0942.315.141   minhnt@evngenco2.vn
  Phan Thị Thúy Kiều Chuyên viên 71141 0939.199.519   kieuptt@evngenco2.vn
  Nguyễn Thị Thúy An Chuyên viên 71144 0973.633.957   anntt@evngenco2.vn
  Nguyễn Thị Tuyết Vân Chuyên viên 71144 0979.106.709   vanntt@evngenco2.vn
  Huỳnh Thị Phượng Khanh Chuyên viên 71145 0907.869.866   khanhhtp@evngenco2.vn
  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Chuyên viên 71142 0914.101.262   hoantq@evngenco2.vn
  Trần Đức Trung Chuyên viên 71144 0944.350.754   trungtd@evngenco2.vn
  Huỳnh Bảo Ngọc Thủ quỹ 71146 0939.081.503   ngochb@evngenco2.vn
BAN THANH TRA BẢO VỆ 
  Huỳnh Văn Biếng Trưởng ban 71200 0963.343.008   bienghv@evngenco2.vn
  Nguyễn Minh Chiến Chuyên viên   0917.383.174   chiennm@evngenco2.vn
  Trần Xuân Đức Chuyên viên 71192 0975.702.345   ductx@evngenco2.vn
  Bảo vệ cổng gác Tổng công ty Bảo vệ 71191      
  Bảo vệ cổng gác NM Cần Thơ Bảo vệ 71538      
BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ 
  Ngô Minh Quân Trưởng ban 71160 0963.699.239 0292.2461.506 quannm@evngenco2.vn
  Bùi Trung Thành Phó ban 71161 0968.079.339 0292.2212.871 thanhbt@evngenco2.vn
  Nguyễn Thị Cẩm Tú Chuyên viên 71163 0909.235.797   tuntc@evngenco2.vn
  Huỳnh Hữu Phúc Chuyên viên 71162 0918.428.827   phuchh@evngenco2.vn
  Huỳnh Hiền Đức Chuyên viên 71165 0983.912.039   duchh@evngenco2.vn
  Nguyễn Thị Bích Thủy Chuyên viên 71164 0947.393.968   thuyntb@evngenco2.vn
  Nguyễn Quang Nghi Chuyên viên 71163 0909.271.108   nghinq@evngenco2.vn
  Nguyễn Hồ Tường Huy Chuyên viên 71165 0899.684.466   huynht@evngenco2.vn
  Lê Kim Nương Chuyên viên 71163 090.69.69.168   nuonglk@evngenco2.vn
  Hồ Ngọc Phương Thảo Chuyên viên 71164 0901.292.800   thaohnp@evngenco2.vn
BAN TỔNG HỢP 
  Nguyễn Văn Non Trưởng ban 71148 0963.185.032 0292.6516.764 nonnv@evngenco2.vn
  Tài Hoàng Nhật Quang Chuyên viên 71149 0907.651.722   quangthn@evngenco2.vn
BAN AN TOÀN 
  Nguyễn Thành Trung Trưởng ban 71120 0963.357.926 0292.6517.194 trungnt@evngenco2.vn
  Trần Minh Lương Chuyên viên 71123 0987.054.009   luongtm@evngenco2.vn
  Nguyễn Thị Mỹ Dung Chuyên viên 71121 0963.833.115   dungntm@evngenco2.vn
  Phạm Quốc Vẻ Chuyên viên 71122 0963.776.092   vepq@evngenco2.vn
  Trương Văn Kiếm Chuyên viên 71121 0907.419.194   kiemtv@evngenco2.vn
  Phạm Vũ Bảo Quang Chuyên viên 71123 0898.04.66.69   quangpvb@evngenco2.vn
BAN PHÁP CHẾ 
  Trần Thanh Hướng Phó Trưởng Ban phụ trách 71190 0935.117.917 0292.6516.754 huongtt@evngenco2.vn
  Đặng Thanh Hiền Chuyên viên 71193 0973.561.371   hiendt@evngenco2.vn
  Huỳnh Văn Dững  Chuyên viên 71193 0949.888.098   dunghv@evngenco2.vn
CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN 
  Bùi Văn Thắng Chủ tịch 71155 0909.445.586    
  Nguyễn Anh Duy Phó chủ tịch 71132 0907.278.179    

Tải Danh bạ EVNGENCO2