Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ