Công trình Thủy điện Sông Ba Hạ

Cập nhật ngày 24-03-2013