SBH chuyển đổi nhận thức cho CBNLD trong công tác chuyển đổi số

Hiện nay, toàn thế giới đang ở trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - cuộc cách mạng về số hóa. Công nghệ số đang làm thay đổi căn bản nền kinh tế - xã hội. Trong sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, chuyển đổi số không còn là một sự lựa chọn mà chính là xu hướng tất yếu, đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi để thích ứng với thị trường.

Sổ tay chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Nhận thấy sự cấp thiết và tầm quan trọng của chuyển đổi số, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã lấy chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” nhằm đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học, công nghệ trong các hoạt động của Tập đoàn; tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh; phấn đấu đưa EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Để đạt mục tiêu EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, thời gian qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp để thực hiện thành công Đề án chuyển đổi số trong EVN. Thực hiện chủ trương chung của EVN và EVNGENCO2, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) đã tích cực, khẩn trương lập kế hoạch, chương chuyển đổi số trong tất cả các hoạt động của đơn vị. Nội dung quan trọng để chuyển đổi số thành công, trước tiên là phải chuyển đổi nhận thức của từng người lao động, xác định chuyển đổi số là trách nhiệm của từng người lao động. Nhằm từng bước đáp ứng và triển khai có hiệu quả quá trình chuyển đổi số, Công ty đã tổ chức xây dựng và triển khai chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp số, kế hoạch chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của Công ty để toàn thể người lao động tiếp cận được các thông tin khái quát về chuyển đổi số của Tập đoàn; hiểu biết được các định hướng, các chỉ tiêu chuyển đổi số của EVN, EVNGENCO2 nói chung và của Công ty nói riêng, đồng thời hiểu được lợi ích của việc chuyển đối số đối với người lao động.

Lãnh đạo Công ty đã tuyên truyền, phổ biến và quán triệt đến toàn thể CB-NLĐ nghiêm túc thực hiện các nội dung kiến thức về chuyển đổi số thông qua Đề án chuyển đổi số tổng thể của EVN; Sổ tay chuyển đổi số trong EVN; Chỉ đạo về kế hoạch chuyển đổi số của EVNGENCO2, tích cực tham gia cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến Chuyển đổi số trên nhóm Facebook Đồng nghiệp EVN” và kế hoạch chuyển đổi số của SBH.

Để lan tỏa mạnh mẽ nhận thức về chuyển đổi số cho CB-NLĐ, Công ty đã thực hiện đa dạng hóa các hình thức đào tạo, thông qua các cuộc họp giao ban, đào tạo trực tuyến, học tập trực tuyến trên phần mềm Elearning của EVN. Năm 2021, Công ty đã thực hiện đào tạo các bài giảng về nhận thức chuyển đổi số trên phần mềm E-Learning của EVN và 100% CB-NLĐ đã tích cực tham gia học tập.
Để thực hiện thành công công tác chuyển đổi số theo kế hoạch, trong thời gian tới, SBH tiếp tục đẩy mạnh các chương trình đào tạo chuyển đổi nhận thức cho CB-NLĐ về công tác chuyển đổi số thông qua các khóa học. Lãnh đạo các cấp tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tích cực đến người lao động để nâng cao nhận thức và hành động của CB-NLĐ trong thực thi nhiệm vụ tại đơn vị. Qua đó, tạo động lực và khích lệ CB-NLĐ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số, với tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty và hướng tới mục tiêu sớm trở thành doanh nghiệp số trong tương lai./.

 

                                                                                                                                                                                                                                      Hồng Thanh