Quy tắc ứng xử Văn hóa Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2

Tác phong, lối sống, tinh thần làm việc của từng cán bộ CNV cơ quan Tổng công ty thể hiện giá trị cốt lõi "Chất lượng-Tín nhiệm, Tận tâm-Trí tuệ, Hợp tác-Chia sẻ, Sáng tạo-Hiệu quả".

Quy tắc ứng xử Văn hóa Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2