Phê duyệt Thiết kế tổng thể hạ tầng CNTT phục vụ thị trường điện

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2706/QĐ-BCT Phê duyệt Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

Mục tiêu của chương trình nhằm đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy và hiệu quả thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam theo từng giai đoạn quy định tại Quyết định số 8266/QĐ-BCT ngày 10/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

 

 Quyetdinh2706BCT2016.pdf