Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cỏ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Thông báo về việc mở Tài khoản lưu ký chứng khoán của các Cổ đông


Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty


Nghị quyết thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Ban hành theo Nghị quyết số 469/NQ-SBH ngày 20/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ)


Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Sửa đổi bổ sung lần 7 và ban hành theo Nghị quyết số 469/NQ-SBH ngày 20/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ)


Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ


Số lượt truy cập 197.542

Đang trực tuyến 44