Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018


Về việc ký hợp đồng Kiểm toán và Soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018


Về việc thông qua Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018


Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cỏ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Thông báo về việc mở Tài khoản lưu ký chứng khoán của các Cổ đông


Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty


Nghị quyết thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Ban hành theo Nghị quyết số 469/NQ-SBH ngày 20/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ)


Số lượt truy cập 329.674

Đang trực tuyến 39