1. Chức năng:

          Tham mưu cho Chủ tịch và Tổng giám đốc về xây dựng và thực hiện phương án sản xuất kinh doanh điện (chào giá trên thị trường giao ngay, kinh doanh bán điện...), kinh doanh các dịch vụ sửa chữa và các ngành nghề đã đăng ký kinh doanh của EVNHPCSONGBAHA.

           2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

           - Theo dõi hoạt động của thị trường điện để tham mưu Lãnh đạo EVNHPCSONGBAHA chỉ đạo việc tham gia thị trường điện của các đơn vị thành viên đảm bảo lợi ích của EVNHPCSONGBAHA, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung liên quan đến hệ thống văn bản pháp lý phục vụ thị trường điện (các ban tham gia: KT, TCKT, KHVT);

           - Làm đầu mối nghiên cứu các đề xuất của Bộ Công thương (Tổng cục Năng lượng, ERAV) về xây dựng và phát triển mô hình thị trường phát điện cạnh tranh chính thức, trong đó bao gồm thiết kế thị trường điện, các Quy trình, Quy định liên quan để báo cáo Tổng giám đốc trình Chủ tịch thông qua gửi EVNGENCO2 (các Phòng ban tham gia: KT, KHVT, TCKT);

           - Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thành viên xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức đào tạo nguồn nhân lực phục vụ vận hành thị trường điện (các Phòng ban tham gia: TCLĐ, KT, KHVT);

           - Theo dõi, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị có cổ phần, vốn góp của EVNHPCSONGBAHA tham gia thị trường điện;

           - Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng mua bán điện của các thành viên có hợp đồng mua bán điện với EVNHPCSONGBAHA; đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện các dự án cụ thể theo chỉ đạo của Tổng giám đốc (các Phòng ban tham gia: TCLĐ, KT, KHVT, TCKT);

           - Làm đầu mối tổ chức thẩm định phương án giá điện, dự thảo hợp đồng mua bán điện do các đơn vị trình duyệt theo phân cấp của EVNGENCO 2, EVN (các Phòng ban tham gia: TCLĐ, KT, TCKT);

           - Nghiên cứu, theo dõi, kiểm tra công tác tổ chức kinh doanh điện năng, tiết kiệm điện, dịch vụ khách hàng (các Phòng ban tham gia: KHVT, TCKT, TCLĐ, VP);

           - Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh cho từng thời kỳ đảm bảo ổn định doanh thu và tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt;

           - Xây dựng đơn giá cho từng loại hình kinh doanh, dịch vụ khác và tổ chức thực hiện đảm bảo đạt doanh thu và lợi nhuận cao trên cơ sở khai thác tối đa mọi nguồn lực của EVNHPCSONGBAHA và duy trì được mối quan hệ tích cực với khách hàng (các Ban tham gia: KHVT, TCKT, TCLĐ, TCLĐ, VP);

           - Tham gia dự thầu các gói thầu về các dịch vụ phù hợp với khả năng, điều kiện và đăng ký kinh doanh của EVNHPCSONGBAHA; đầu mối giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng (Các Phòng ban tham gia: TCKT, TCLĐ);

           - Triển khai thực hiện, quản lý, giám sát, theo dõi việc thực hiện và thanh toán các hợp đồng thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ (Phòng ban tham gia: TCKT);

           - Tìm hiểu nhu cầu thị trường hiện tại và tiềm năng để đề xuất các biện pháp mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh trên khả năng hiện có của EVNHPCSONGBAHA, đề xuất bổ sung những ngành nghề kinh doanh phù hợp;

           - Phân tích, báo cáo định kỳ kết quả hoạt động kinh doanh, đề xuất các biện pháp xử lý khó khăn, trở ngại trong quá trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (Phòng ban phối hợp: TCKT).