1. Chức năng:

          Tham mưu cho Chủ tịch và Tổng giám đốc về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, cổ phần hoá, lao động, tiền lương, chế độ chính sách, bảo hộ lao động, thi đua, khen thưởng.

          2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

          - Xây dựng đề án tổ chức, sắp xếp, thành lập mới, giải thể các đơn vị và các Phòng ban chức năng cơ quan EVNHPCSONGBAHA; 

          - Thực hiện các thủ tục về tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp khác có cổ phần, vốn góp của EVNHPCSONGBAHA;

          - Xây dựng tài liệu văn  hóa doanh nghiệp của EVNHPCSONGBAHA; định hướng các đơn vị triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị các Phòng ban liênquan;

           - Xây dựng định hướng công tác cán bộ của EVNHPCSONGBAHA2 (Các Phòng ban liên quan);

           - Thực hiện công tác cán bộ; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ của EVNHPCSONGBAHA thuộc diện EVNGENCO2 quản lý, cán bộ thuộc diện EVNHPCSONGBAHA quản lý, CBCNV cơ quan EVNHPCSONGBAHA, Kiểm soát viên, Người được EVNGENCO 2 cử tham gia là thành viên Ban kiểm soát tại các Công ty; tuyển dụng, bố trí và sử dụng CBCNV cơ quan EVNHPCSONGBAHA; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Quy chế dân chủ;

           - Tổ chức thi, xếp lương nâng ngạch chính cho CBCNV trong EVNHPCSONGBAHA;

           - Xây dựng định hướng về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong EVNHPCSONGBAHA;

           - Xây dựng, trình duyệt, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về đào tạo phát triển nguồn nhân lực của EVNHPCSONGBAHA;

           - Quản lý, trình duyệt, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, công tác hợp tác quốc tế về đạo tạo phát triển nguồn nhân lực EVNHPCSONGBAHA (Phòng ban tham gia: Văn phòng);

           - Thẩm định, trình duyệt, tổ chức thực hiện công tác đào tạo chuẩn bị nhân lực cho các dự án nguồn điện mới;

           - Quản lý và thực hiện các thủ tục cử các đoàn và cá nhân đi công tác, học tập, tham quan ở nước ngoài (Phòng ban tham gia: Văn phòng);

           - Đề xuất xây dựng chế độ tiền lương, mức lương, thù lao, chế độ trả lương, thù lao đối với Người đại diện, Kiểm soát viên, Người được EVNGENCO 2 cử tham gia là thành viên Ban kiểm soát tại Công ty (Phòng ban tham gia: TCKT, các Phòng ban liên quan);

           - Tham mưu Tổng giám đốc báo cáo Chủ tịch để đệ trình EVNGENCO 2 phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch, quyết toán quỹ tiền lương thực hiện, quỹ tiền thưởng của Chủ tịch, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của EVNHPCSONGBAHA;

           - Đề xuất Lãnh đạo EVNHPCSONGBAHA xây dựng thang bảng lương, bảng lương, phụ cấp lương, kế hoạch tiền lương và phương án phân phối tiền công, tiền lương (Phòng ban tham gia: TCKT, các Ban liên quan);

           - Xây dựng, sửa đổi và đệ trình EVNGENCO 2 các định mức lao động sản xuất kinh doanh, hướng dẫn xây dựng định mức lao động tổng hợp, định biên lao động;

           - Hoàn thành thủ tục trình Lãnh đạo EVNHPCSONGBAHA quyết định hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định xếp hạng Công ty cho các đơn vị Phòng ban;

           - Thực hiện các chỉ tiêu điều dưỡng, phục hồi chức năng cho CBCNV trong EVNHPCSONGBAHA theo quyết định của Tập đoàn;

           - Tổ chức xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn chấm điểm thi đua trong EVNHPCSONGBAHA;

           - Tổng hợp trình Lãnh đạo EVNHPCSONGBAHA quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân.