1. Chức năng:

          Tham mưu cho Chủ tịch và Tổng giám đốc về công tác quản lý kỹ thuật sản xuất, vận hành, sửa chữa nguồn điện, công tác an toàn điện và bảo hộ lao động, công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ (PCCN), năng lượng hiệu quả và các vấn đề kỹ thuật có liên quan trong công tác hoạch định chiến lược khoa học, công nghệ, môi trường và phát triển nguồn điện, công tác quản lý chất lượng trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của EVNHPCSONGBAHA.

           2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

           - Thực hiện các nhiệm vụ quản lý kỹ thuật sản xuất, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, công trình của các đơn vị phát điện thuộc EVNHPCSONGBAHA theo các quy định và phân cấp của EVNGENCO 2 và EVN;

           - Kiểm tra giám sát các đơn vị liên quan trong EVNHPCSONGBAHA thực hiện chỉ tiêu kế hoạch suất hao nhiên liệu điện tự dùng EVNGENCO2 và EVN giao cũng như chỉ tiêu của toàn EVNHPCSONGBAHA. Tổng hợp, phân tích số liệu suất hao nhiên liệu tiết kiệm điện tự dùng trong toàn EVNHPCSONGBAHA;

           - Tổ chức thống kê, tổng hợp, phân tích đánh giá sự cố của các đơn vị thành viên. Tổ chức điều tra, phân tích nguyên nhân, đưa ra các giải pháp khắc phục các sự cố lớn, nghiêm trọng trong EVNHPCSONGBAHA;

           - Tổ chức giám sát, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và đưa ra các khuyến nghị về kỹ thuật và quản lý đối với các đơn vị thành viên về các nội dung quản lý kỹ thuật và thực hiện các quy phạm, tiêu chuẩn, quy trình, quy định, chỉ tiêu, định mức kỹ thuật liên quan đến công tác vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng;

           - Theo dõi, tham mưu, kiểm tra, giám sát việc vận hành an toàn, tin cậy, kinh tế các nguồn điện EVNHPCSONGBAHA;

           - Kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối với các quy phạm, tiêu chuẩn liên quan đến quản lý vận hành, sửa chữa, an toàn do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành;

           - Định hướng công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, thiên tai bão lụt trong EVNHPCSONGBAHA;

           - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện công tác huấn luyện an toàn PCCN cho người sử dụng lao động, người quản lý, cán bộ làm công tác an toàn bảo hộ lao động theo quy định của Nhà nước và EVNGENCO2, EVN. Kiểm tra các đơn vị thực hiện công tác huấn luyện, sát hạch về pháp luật bảo hộ lao động, PCCN, quy trình, quy phạm cho người lao động;

           - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị của EVNHPCSONGBAHA thực hiện công tác điều tra tai nạn lao động;

           - Tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và các chương trình quản lý kỹ thuật, an toàn, vật tư cho sản xuất kinh doanh của EVNHPCSONGBAHA.

           - Chủ trì xây dựng biện pháp quản lý kỹ thuật; cập nhật quy trình, quy tắc, chế độ bảo dưỡng, chế độ thử dự phòng, thử định kỳ các thiết bị, máy móc, các phương tiện vận tải, cẩu kéo, bốc dỡ, các biểu mẫu về thống kê, báo cáo, lý lịch thiết bị để áp dụng thống nhất trong khối sản xuất tại Công ty mẹ.

           - Chủ trì xây dựng và theo dõi thực hiện các định mức sử dụng vật tư, hóa chất và điện năng trong vận hành, sửa chữa, thí nghiệm, hóa nghiệm tại EVNHPCSONGBAHA.

           - Chủ trì lập danh mục sửa chữa lớn năm kế hoạch liền kề và xây dựng kế hoạch sửa chữa lớn cho 5 năm tiếp theo.

           - Chủ trì xây dựng phương án thực hiện và lập dự toán cho các công trình sửa chữa theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

           - Thường trực cho Hội đồng kỹ thuật, Hội đồng nghiệm thu cơ sở của  khối sản xuất tại Công ty để đánh giá, kết luận về chất lượng các công trình trước khi đưa vào khai thác, sử dụng. Tham gia vào thành phần các hội đồng khác của Công ty khi có yêu cầu.

           - Tổ chức thực hiện công tác đăng ký, kiểm tra, thử nghiệm định kỳ các thiết bị nghiêm ngặt an toàn, đo thông số môi trường theo đúng quy định của Nhà nước. Lập biên bản theo quy định về các sự cố tai nạn, hỏa hoạn làm hư hỏng thiết bị, máy móc xảy ra trong phạm vi khối sản xuất tại Công ty.

           -Tổ chức xây dựng chính sách, chiến lược khoa học công nghệ, chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn hoá, quản lý chất lượng và định hướng áp dụng trong EVNHPCSONGBAHA (các Phòng ban tham gia: KHVT, TTĐ, QLDA và các Phòng ban liên quan);

           - Tổ chức nghiên cứu, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, sản phẩm mới trong nước và ngoài nước, đánh giá chất lượng và khả năng ứng dụng rộng rãi trong EVNHPCSONGBAHA. Tổ chức đánh giá tác động của việc áp dụng công nghệ, sản phẩm mới đối với môi trường (các Phòng ban tham gia: QLDA và các Phòng ban liên quan);

           - Định hướng công tác bảo vệ môi trường trong EVNHPCSONGBAHA;

           - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong toàn EVNHPCSONGBAHA;

           - Tổ chức xét duyệt và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp EVNHPCSONGBAHA. Chuẩn bị các thủ tục trình EVNGENCO2, EVN duyệt các đề tài cấp EVNGENCO2, EVN trở lên.Tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất vào sản xuất kinh doanh của các đơn vị của EVNHPCSONGBAHA (các Phòng ban tham gia: KHVT,TCKT và các Phòng ban liên quan);

           - Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến EVNHPCSONGBAHA; đầu mối nghiên cứu, áp dụng triển khai tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO tại Cơ quan EVNHPCSONGBAHA (các Phòng ban tham gia: KHVT, QLDA, và các Phòng ban liên quan);

           - Đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việcquản lý các chất thải độc hại trong EVNHPCSONGBAHA;

           - Theo dõi, đôn đốc, giám sát và đánh giá công tác quản lý môi trường, quản lý chất lượng các dự án theo cơ chế phát triển sạch (CDM).

           - Đầu mối theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ phát triển dự án theo cơ chế phát triển sạch, hợp đồng mua bán chứng nhận giảm phát thải của Dự án theo cơ chế phát triển sạch (CDM);