1. Chức năng:

           Tham mưu cho Chủ tịch và Tổng giám đốc về công tác đầu tư xây dựng các dự án bao gồm: lập, thẩm định, trình duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán đầu tư xây dựng các công trình. Tham mưu về công tác quản lý tiến độ, chất lượng xây dựng các dự án nguồn điện và các dự án khác của Công ty  từ giai đoạn chuẩn bị xây dựng cho đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

           2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

           - Chủ trì lập dự toán các chi phí quản lý dự án, tiến độ thực hiện, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng, kế hoạch giải ngân hàng năm các dự án của EVNHPCSONGBAHA trình Tổng giám đốc xem xét phê duyệt theo phân cấp quản lý hoặc đệ trình Tập đoàn, các cấp có thẩm quyền phê duyệt (Phòng ban tham gia: TCKT);

           - Chủ trì tổ chức nghiệm thu, bàn giao các hạng mục công trình thuộc dự án do EVNHPCSONGBAHA trực tiếp quản lý (Phòng ban tham gia: KT);

           - Theo dõi, giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường của các hạng mục công trình thuộc dự án do EVNHPCSONGBAHA trực tiếp quản lý (Phòng ban tham gia: KT);

           - Thẩm tra, thẩm định và trình duyệt các quy hoạch về thủy điện, nhiệt điện và các nguồn năng lượng khác, các công trình xây dựng có liên quan đến các dự án nguồn trong phạm vi quyền hạn của EVNHPCSONGBAHA (các Ban tham gia: KHVT, KT);

           - Thẩm tra, trình duyệt các báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kĩ thuật các dự án do EVNHPCSONGBAHA là chủ đầu tư hoặc các đơn vị thành viên của EVNHPCSONGBAHA trình theo phân cấp (các Phòng ban tham gia: KHVT, KT);

           - Thẩm tra, trình duyệt các đề cương khảo sát thiết kế các dự án do EVNHPCSONGBAHA làm chủ đầu tư hoặc quyết định đầu tư (Phòng ban tham gia: KHVt, KT);

           - Thẩm tra, thẩm định, trình duyệt các phương án đấu nối các nhà máy điện trong EVNHPCSONGBAHA vào hệ thống điện quốc gia theo phân cấp (các Phòng ban tham gia: KHVT, KT);

           - Thẩm tra, trình duyệt phạm vi và nội dung công tác tư vấn, kể cả tư vấn nước ngoài các dự án do EVNHPCSONGBAHA làm chủ đầu tư hoặc quyết định đầu tư (các Phòng ban tham gia: KT, KHVT, QLDA);

           - Thẩm tra, thẩm định, trình duyệt theo phân cấp các nội dung bổ sung, phát sinh liên quan đến thiết kế kỹ thuật của các dự án trong quá trình thi công (các Ban tham gia: KH, KTSX);

           - Chủ trì thẩm tra và trình duyệt Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán công trình, dự toán gói thầu trong đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn các công trình theo phân cấp (các Phòng ban tham gia: KHVT, TCKT, KT);

           - Chủ trì, thẩm tra và trình duyệt các chi phí phát sinh và các vướng mắc về kinh tế trong quá trình thực hiện dự án theo phân cấp (các Phòng ban tham gia: KHVT, TCKT);

           - Nghiên cứu hướng dẫn các công ty con, các đơn vị trực thuộc để thực hiện các thay đổi về chế độ chính sách của Nhà nước, định mức - đơn giá trong hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh cho phù hợp (các Phòng ban tham gia: KHVT, TCKT, TCLĐ, KT);

           - Làm đầu mối đôn đốc giải quyết các vấn đề có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng và trong quá trình thực hiện đầu tư của dự án;

           - Thẩm tra và trình duyệt tổng tiến độ hiệu chỉnh, tiến độ thi công hàng năm và tiến độ hiệu chỉnh trong năm của các công trình chỉ định thầu (nếu có) và quản lý tiến độ thi công các công trình được chỉ định thầu hoặc đấu thầu;

       - Thẩm tra và trình duyệt khối lượng phát sinh của các công trình, hạng mục công trình trong giai đoạn thi công (Các Phòng ban tham gia: KHVT,TCKT,KT);

        - Theo dõi và xử lý các vướng mắc trong việc thực hiện các hợp đồng thi công xây lắp, hợp đồng mua sắm vật tư thiết bị các công trình của EVNHPCSONGBAHA ở giai đoạn thực hiện đầu tư;

           - Nghiên cứu, kiểm tra, đề xuất các giải pháp liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của EVNHPCSONGBAHA (nói chung) và từng công trình, hạng mục công trình (nói riêng) theo các quy định hiện hành.