1. Chức năng:

           Tham mưu cho Chủ tịch và Tổng giám đốc về công tác kinh tế, tài chính và hạch toán kế toán của Công ty; công tác thu xếp vốn vay trong và ngoài nước cho các dự án trong toàn Công ty.

   2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

           - Chủ trì xây dựng kế hoạch tài chính - tín dụng trung hạn và dài hạn của EVNHPCSONGBAHA (các Phòng ban tham gia: KHVT);

           - Làm đầu mối tập hợp các nguồn lực để tiếp xúc với đối tác nước ngoài trong việc khảo sát, tìm hiểu khả năng, các điều kiện vay vốn của đối tác nước ngoài cho các dự án nguồn điện dự kiến vay vốn nước ngoài của EVNHPCSONGBAHA (các Phòng ban tham gia: KHVT, QLDA, TCKT, VP);

           - Làm đầu mối trong quan hệ với các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính nước ngoài để giải quyết các thủ tục thu xếp vốn cho đến khi các hiệp định/hợp đồng vay có hiệu lực và tổng hợp theo dõi công tác quản lý các dự án theo đúng các qui định của Nhà nước và các hướng dẫn của tổ chức cho vay (các Ban tham gia: KHVT, QLDA, TCKT, VP, TCLĐ);

           - Đề xuất các giải pháp huy động vốn trong và ngoài nước và thực hiện sau khi được phê duyệt. Tổ chức quản lý và sử dụng các nguồn vốn, các quỹ của EVNHPCSONGBAHA. Tổ chức quản lý, sử dụng, giám sát các quỹ tập trung của EVNHPCSONGBAHA;

           - Đàm phán các hợp đồng tín dụng trong và ngoài nước (các Ban tham gia: KHVT, QLDA, VP, TCLĐ);

           - Lập kế hoạch, nghiên cứu, đề xuất các đề án, phương án phát hành Cổ phần của EVNHPCSONGBAHA (các Ban tham gia: KHVT);

         - Quản lý, theo dõi và hạch toán các khoản vốn góp của EVNHPCSONGBAHA tại các doanh nghiệp khác. Quản lý sổ cổ đông của EVNHPCSONGBAHA tại các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của EVNHPCSONGBAHA. Đề xuất việc bán bớt phần vốn hoặc giảm tỷ lệ cổ phần của EVNHPCSONGBAHA tại các doanh nghiệp khác. Đầu mối bàn giao vốn và tài sản từ EVNHPCSONGBAHA cho các đơn vị thành viên và bàn giao vốn và tài sản giữa các đơn vị thành viên theo phương thức thanh toán;

           - Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải ngân đối với các nguồn vốn trong và ngoài nước. Thanh toán, cấp phát vốn cho các đơn vị trực thuộc EVNHPCSONGBAHA;

           - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của EVNHPCSONGBAHA với ngân sách nhà nước;

           - Đề xuất các chính sách giá điện, lập phương án giá bán buôn điện. Nghiên cứu lập phương án giá các loại sản phẩm khác (ngoài đơn giá sản phẩm trong đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn) thuộc thẩm quyền quyết định của EVNHPCSONGBAHA (các Ban tham gia: KHVT, TTĐ);

           - Hướng dẫn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản. Làm đầu mối trong việc thanh xử lý vật tư tài sản của EVNHPCSONGBAHA;

           - Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, trình duyệt quyết toán các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn tài sản cố định của các đơn vị (các Phòng ban tham gia: KHVT, KT, QLDA, TCLĐ);

           - Thực hiện công tác hạch toán, lập báo cáo tài chính của EVNHPCSONGBAHA và tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất của EVNHPCSONGBAHA. Tham mưu giúp Tổng giám đốc báo cáo Chủ tịch đệ trình EVNGENCO2 thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế hoặc xử lý các khoản lỗ trong quá trình kinh doanh của EVNHPCSONGBAHA. Thực hiện việc công bố công khai các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật;

           - Tổ chức thẩm tra báo cáo tài chính năm các đơn vị trực thuộc EVNHPCSONGBAHA, trình Chủ tịch phê duyệt;

           - Định hướng công tác tài chính, kế toán trong EVNHPCSONGBAHA (Ban tham gia: KHVT);

           - Đảm nhiệm công tác tài chính, kế toán của cơ quan EVNHPCSONGBAHA. Theo dõi, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đề xuất biện pháp xử lý để nâng cao hiệu quả của khối hạch toán tập trung và của EVNHPCSONGBAHA (các Ban tham gia: TCLĐ, KHVT, TTĐ, KT);

           - Thực hiện công bố công khai các chỉ tiêu tài chính năm của EVNHPCSONGBAHA  theo quy định của Nhà nước. Chủ trì lập các báo cáo công khai tình hình tài chính của EVNHPCSONGBAHA. Thực hiện đánh giá xếp loại doanh nghiệp hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính;

           - Đầu mối giám sát và đánh giá hoạt động tài chính của Công ty; theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính, bảo toàn và phát triển vốn của EVNHPCSONGBAHA đầu tư tại các doanh nghiệp khác (các Ban tham gia: KHVT);

           - Đầu mối kiểm soát cơ cấu vốn điều lệ của các công ty con; thực hiện các thủ tục đệ trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh vốn điều lệ đối với các công ty con (các Ban tham gia: KHVT, TCLĐ);

           - Đầu mối về xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, thẩm tra quyết toán phần vốn nhà nước chuyển sang cho CTCP; xác định giá trị tài sản loại ra khỏi giá trị doanh nghiệp; lựa chọn tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, thẩm tra phương án giá điện của các CTCP phát điện. Bàn giao vốn và tài sản sang CTCP. Báo cáo Tổng giám đốc thông qua trình Chủ tịch xử lý các tồn tại vướng mắc về tài chính trong quá trình cổ phần hóa. Đầu mối xác định giá trị thương hiệu EVNHPCSONGBAHA;

           - Đầu mối nghiên cứu các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính kế toán của EVNHPCSONGBAHA (Ban tham gia: KHVT, KT);

          - Lập phương án tham gia thị trường chứng khoán; theo dõi các giao dịch chứng khoán của EVNHPCSONGBAHA và của các doanh nghiệp có vốn góp của EVNHPCSONGBAHA trên thị trường chứng khoán và kiến nghị các giải pháp thích hợp;

          - Theo dõi công tác bảo hiểm, mua bảo hiểm đối với tài sản, vật kiến trúc do EVNHPCSONGBAHA là chủ sở hữu và các dự án đầu tư do EVNHPCSONGBAHA là chủ đầu tư…