1. Chức năng:

          Tham mưu cho Chủ tịch và Tổng giám đốc về công tác kế hoạch hàng năm, dài hạn, quy hoạch và chiến lược phát triển toàn diện, bao gồm tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty và công tác thống kê kết quả hoạt động trong các lĩnh vực này; công tác quản lý vật tư trong toàn Công ty và cho sản xuất kinh doanh của các tổ máy Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ.

   2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

         - Chịu trách nhiệm tổng hợp và xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính dài hạn, trung hạn, hàng năm của EVNHPCSONGBAHA (cácPhòngbanthamgia: TCLĐ,TCKT,TTĐ,VP,KT,QLDA);

         - Chủ trì tổng hợp các ý kiến đóng góp cho quy hoạch phát triển EVNHPCSONGBAHA phù hợp với quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia các giai đoạn (cácPhòngbanthamgia: QLDA, TCLĐ,TCKT,TTĐ,VP,KT);

         - Cân đối nhu cầu điện năng hàng năm, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch bán điện hàng năm của EVNHPCSONGBAHA (Các Phòng ban phối hợp: TTĐ, KT, TCKT);

       - Tổng hợp, báo cáo Tổng giám đốc để trình Chủ tịch phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch của các Đơn vị Phòng ban Công ty và giao cho các đơn vị Phòng ban thực hiện; tổng hợp các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính của EVNHPCSONGBAHA để Tổng giám đốc trình Chủ tịch giao cho Người đại diện Công ty biểu quyết tại Đại hội cổ đông. Tổng hợp tình hình hoạt động của EVNHPCSONGBAHA, thực hiện các báo cáo theo quy định của EVNHPCSONGBAHA (cácPhòngbanthamgia:TCKT,KT,TTĐ);

        - Quản lý danh mục đầu tư của EVNHPCSONGBAHA đảm bảo điều kiện về đầu tư và cơ cấu ngành nghề theo quy định của pháp luật; lập kế hoạch, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của EVNHPCSONGBAHA và báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu (các Ban tham gia: QLDA, TCKT);

        - Tổng hợp, lập kế hoạch đầu tư xây dựng và bố trí vốn của EVNHPCSONGBAHA (các Phòng ban tham gia: TCKT, QLDA);

        - Quản lý và cân đối kế hoạch các nguồn vốn dài hạn và hàng năm của EVNHPCSONGBAHA báo cáo Tổng giám đốc trình Chủ tịch phê duyệt và giao các đơn vị Phòng ban thực hiện (các Ban tham gia: TCKT);

        - Tổng hợp, dự thảo báo cáo trình các cơ quan nhà nước về việc huy động các nguồn vốn đầu tư bao gồm vốn ngân sách, ODA, vốn vay tín dụng ưu đãi trong nước, các nguồn vốn vay thương mại khác và việc giải ngân cho các công trình đầu tư của EVNHPCSONGBAHA (các Ban tham gia: TCKT, QLDA, VP);

        - Thẩm định, trình Lãnh đạo EVNHPCSONGBAHA ra quyết định giao nhiệm vụ: chủ đầu tư, tiếp nhận và quản lý vận hành công trình cho các đơn vị  Phòng ban (các Ban tham gia: TCLĐ, QLDA, KT, TTĐ);

        - Chủ trì xây dựng:

               + Chiến lược phát triển, kế hoạch phối hợp kinh doanh chung của EVNHPCSONGBAHA;

               + Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn, dài hạn của Công ty;

               + Định hướng về mục tiêu hoạt động đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Công ty;

               + Định hướng quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản trong EVNHPCSONGBAHA (Phòng ban tham gia: TCKT, TCLĐ);

               + Báo cáo giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNHPCSONGBAHA;

               + Đề xuất các chỉ tiêu đánh giá chủ chốt áp dụng chung trong EVNHPCSONGBAHA;

          + Đầu mối giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của EVNHPCSONGBAHA (các Phòng ban tham gia: TCKT, TCLĐ, và các Phòng ban liên quan);

         + Đầu mối đề xuất xây dựng hệ thống thông tin quản lý thống kê và ban hành niên giám thống kê. Định hướng công tác thống kê trong EVNHPCSONGBAHA (Phòng ban tham gia: TCKT và các Phòng ban liên quan);

       - Tổng hợp, lập báo cáo tháng, báo cáo sơ kết, tổng kết của EVNHPCSONGBAHA và các báo cáo khác theo chức năng và yêu cầu của Lãnh đạo EVNHPCSONGBAHA;

         - Chủ trì thực hiện mua sắm trực tiếp vật tư theo đúng quy định; chủ trì tiếp nhận vật tư, nhiên liệu phục vụ công tác sản xuất của EVNHPCSONGBAHA (Ban tham gia: TCKT, KT, VP);

       - Quản lý và bảo quản hàng hóa trong kho theo đúng quy định; tổ chức thu hồi vật tư, phế liệu và đề xuất biện pháp xử lý; thực hiện công tác kiểm kê định kỳ và đột xuất theo yêu cầu EVNHPCSONGBAHA (Phòngbanthamgia:TCKTvàcácPhòngbanliênquan);

      - Thống kê, nhận xét và báo cáo, đánh giá kết quả sử dụng vật tư của các đơn vị Phòng ban trong EVNHPCSONGBAHA theo định kỳ và đột xuất (Phòngbanthamgia:TCKTvàcácPhòngbanliênquan);

        - Thực hiện các thủ tục và tổ chức giao nhận hàng xuất nhập khẩu, hàng gia công trong nước theo đúng quy định; cấp phát vật tư cho các công trình xây dựng, sửa chữa đảm bảo chất lượng và thời gian theo kế hoạch được giao;

        - Tổng hợp và lập kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị trong EVNHPCSONGBAHA;

        - Xây dựng, trình duyệt định hướng mua sắm các thiết bị, vật tư chuyên ngành đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả của toàn hệ thống điện trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của EVNHPCSONGBAHA;

        - Theo dõi, tổng hợp, đề xuất các phương án hiệu quả trong việc sử dụng, giảm vật tư thiết bị tồn kho ứ đọng, vật tư thu hồi của EVNHPCSONGBAHA. Theo dõi công tác quản lý và đề xuất việc điều động vật tư, thiết bị tồn đọng, chậm luân chuyển, vật tư thiết bị thu hồi trong đầu tư xây dựng, vận hành và sửa chữa các công trình, vật tư thiết bị dự phòng cho sản xuất kinh doanh của EVNHPCSONGBAHA;