Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được thành lập trên cơ sở Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ thuộc Ban quản lý dự án Thủy điện 3, từ tháng 10/2005 và đến tháng 06/2006 thuộc Ban quản lý dự án Thủy điện 7.             Theo phương án thành lập Công ty Cổ phần được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt, ngày 27/12/2007 Đại hội đồng Cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ với vốn điều lệ: 1.280 tỷ đồng gồm các Cổ đông sáng lập như sau:

Cổ đông sáng lập:

 1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 2. Công ty Điện lực 2.
 3. Công ty Điện lực 3.

Cổ đông góp vốn:

 1. Công ty TNHHMTV Điện lực Đông Nai.
 2. Công ty Thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi – Đa Nhim.
 3. Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực.
 4. CBCNV, người lao động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất và kinh doanh điện năng. Đầu tư và quản lý các dự án nguồn điện.
 • Dịch vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các Công trình điện, nhà máy điện và trạm biến áp.
 • Dịch vụ tư vấn, quản lý dự án nhà máy điện và trạm biến áp.
 • Dịch vụ thí nghiệm điện, cơ, lý, hóa trong các công trình điện, nhà máy điện và trạm biến áp.
 • Kinh doanh du lịch và các dịch vụ kèm theo.

Bộ máy quản lý Công ty bao gồm:

 • Hội đồng Quản trị.
 • Ban Tổng Giám đốc.
 • Ban Kiểm soát.
 • Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Ba Hạ.
 • Tám (08) Phòng, ban chức năng bao gồm: Văn phòng, Phòng Kế hoạch – Vật tư, Phòng Tổ chức – Lao động, Phòng Kỹ thuật – Sản xuất, Phòng Kế toán – Tài chính, Phòng Dự án, Phân xưởng vận hành, Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật.
 • Tổng số CBCNV, người lao động trong Công ty là: 136 người.