Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Nguồn tin: www.sbh.vn

Link đọc báo cáo:

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/03/30/SBH%20-%20Bao%20cao%20tai%20chinh%20nam%202017.pdf

Tải Báo cáo tài chính năm 2017


  • www.sbh.vn