Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018


Quy định thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018


Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018


Quy định thông qua những nội dung biểu quyết theo đa số tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018


Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018


Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Số lượt truy cập 157.425

Đang trực tuyến 32